Haitian Studies Association

Announcements & Statements, Past Conferences

Details about our 2020 Conference

Details about conference attendance, registration,

Membership dues for 2020, and a Fundraising effort

The conference is available to all current members of the Haitian Studies Association. There is no conference registration this year. Membership is enough to have access to all sessions. 

Membership lasts one year covering one yearly conference. You can renew your membership here. If you are unsure if you are a current member, please Contact Us.

Important: All participants must have a Zoom account and be logged in in order to access the Webinar rooms. Please make sure you have one before to avoid delays.

Working Sessions: 

Monday, October 5 – 10 a.m. – noon & 2-4 p.m. Eastern Time – Haitian Art: Koneksyon, Rezistans, Istwa

Wednesday, October 7 – 2-4 p.m. Eastern Time – Working across Disciplines toward Environmental Policy for Haiti

Thursday, October 8 – 10 a.m.-noon Eastern Time –  The Rights to Live Creatively: Artistic Expression, Visibility, Solidarity

Conference:

Saturday, October 10 – 11 a.m. – 8:00 p.m. – Conference (Program Draft)

12:10 – 1:50 p.m. – Keynote Panel

 5:10 – 6:50 p.m. – Town Hall

 

Membership

In the spirit of making our 32nd H.S.A. Annual Conference more accessible to our larger membership, including our colleagues from Haiti, the Board decided to waive the conference registration fee this year. We are only asking you to renew your membership for 2020. We also reduced the membership dues in most categories to allow for greater participation, again hoping to get many attendees from Haiti along with other students and scholars who have not yet participated in H.S.A. conferences. All are welcome to join us and become members

We ask presenters to please renew their membership by Saturday, September 26 in order to be kept in the program.  And we invite all others who wish to attend the conference to become members so they may participate on Oct. 10th and during the week-long series of Working Sessions (October 5-8) that are available to all of you. Note that this year, all membership levels include an electronic subscription to the Journal of Haitian Studies (JOHS). 

 

How to attend the conference

Working Sessions (October 5-8th)

One day prior to the session, each attendee will receive an invitation with their unique link to attend the Working Session. Please keep this email safe as it contains your unique joining link.

Conference (October 10th)

Days prior to the event, registered members will receive their username and password that will give them access to our Website’s Members Area. Here attendees can view the program and select the session they wish to join. Clicking the room will send them to the appropriate Zoom webinar room.

Fundraiser

We also ask those of you who are so inclined to please help us sponsor some of our Haiti participants desiring to join the conference by making an additional contribution to our ‘scholarship fund’ for participants in Haiti and other emerging scholars.  

We are also re-activating our tax-deductible Founders’ Circle for senior scholars who wish to support the H.S.A. office and infrastructure.  The conference, while not in person, has expenses so we appreciate your continued support.

Mapou – $500             Flanbwayan  – $300             Zoranje – $200 

We all know that 2020 has been difficult. But H.S.A., like many organizations, is rising to the challenge of meeting member needs, including workshops for Emerging Scholars and ensuring access to our colleagues in Haiti. Please join HSA this Saturday September 26 at 5pm Eastern for the last event of the series

 


 

HSA 2020 : Detay enskripsyon kòlòk la, fre manm pou 2020, ak yon jefò leve fon

 

Orè konferans

Jan nou te note, nou pral reyini online ane sa a, sou Zoom. Apre dizon manm nou – ou menm – nou pral fè tout kòlòk nan yon sèl jou – samdi, 10 oktòb 2020. Nou kontan anpil Atelye Travay pral lanse nan semenn anvan:

        Lendi 5 oktòb, 10 & 2 apremidi lè Ayiti

        Mekredi 7 oktòb, 2 apremidi lè Ayiti

        Jedi 8 oktòb, 10zè maten rive midi lè Ayiti

Fre ak patisipasyon manm 

Nan lespri pou rann 32yèm Kòlòk Anyèl la pi aksesib pou tout manm nou yo, sitou kòlèg Ayiti yo, Konsèy la te deside retire fre enskripsyon pou ane sa a. Nap sèlman mande w pou renouvle patisipasyon manm/ kotizasyon pou 2020. Epitou nou te redwi fre patisipasyon pou pifò kategori manm pou pèmèt yon patisipasyon pi laj, nan objektif pou fasilite pi plis manm ann Ayiti epi lòt etidyan ak chèchè ki poko patisipe nan kòlòk Asosyasyon an. Tout moun byenvini pou rejwenn nou pou kòlòk la epi pou vin manm HSA !

Nap mande moun kap prezante, tanpri, renouvle fre patisipasyon manm yo nan dat limit samdi, 26 sektanm pou rete nan pwogram nan. Epi nap envite tout lòt moun ki ta renmen patisipe nan kòlòk la pou renouvle patisipasyon yo pou yo kap patisipe le 10 oktòb 2020 epi nan tout aktivite Atelye Travay ki disponib pou w de 5 oktòb rive 8 oktòb. Pou ane sa a, chak nivo manm yo pral gen akse avèk vèsyon elektwonik Jounal Etid Ayisyen nan (JOHS, nan sig angle a).

 

Zefò leve fon

Tanpri, nap mande moun yo ki gen volonte pou ede nou pou yo sponsò kèk patisipan ann Ayiti ki ta renmen patisipe nan kòlòk la; tanpri fè yon kontribisyon adisyonèl volontè pou ‘fon bous’ pou patisipan an Ayiti ak lòt jèn chèchè. 

Epitou nap re-aktive ‘tax-deductible’ Sèk Fondatè nou pou chèchè ki avanse ki ta renmen sipòte biwo ak enfrastrikti Asosyasyon an. Malgre kòlòk la pap fèt an pèsòn, li gen depans… kidonk, nou ap apresye sipò w.

Mapou – $500         Flanbwayan – $300          Zoranje – $200 

 

Nou tout konnen 2020 te difisil anpil! Men Asosyasyon Etid Ayisyen an, menm jan avèk tout òganizasyon, ap kanpe djanm fas ak defi yo pou nou ka reponn ak bezwen manm yo, tankou fòmasyon pou Jèn Chèchè epi asire aksè pou kòlèg nou ann Ayiti. Nou ta renmen envite ou nan denyè evènman seri a nan Samedi 26 Sektanm kap vini an 5 pm lè Ayiti 

 

Mèsi pou tout sipò w bay Asosyasyon an! Nap tann w ak anpil enpasyans pou nou akeyi w 10 oktòb. Tanpri ede n gaye nouvèl la.

Menm si nou anfas kriz, nou la pi rèd!

An solidarite,

Mark Schuller, Prezidan 

Regine O. Jackson, Vis-Prezidan ak Chèf Pwogram nan

Claudine Michel, Direktris Egzekitif ak Editè JOHS