Haitian Studies Association

Past Events, Past Working Groups, Photos & Videos, Videos

The Rights to Live Creatively: Artistic Expression, Visibility, Solidarity (Oct. 8, 2020)

Dwa pou Viv Kreyativman: Ekspresyon Atistik, Vizibilite, Solidarite

Thursday October 8th 10am EDT Panel


View Livestream of Event


In light of right-wing authoritarianism in Haiti today that exposes the clientelist nature of the justice system and increases violence against all who seek to live creatively, this Working Group convenes to hear from Haitian freedom fighters and artists on the ground in a series of webinar discussions and focused virtual gatherings.

The first panel features cultural workers Josué Azor and Jenny Cadet who will share with us the ways in which their works challenge gendered and sexual norms and offer us another vision of and for Haiti. During the gathering that follows the webinar, they will think together with attendees to design an action plan that supports and amplifies their efforts toward creative living in Haiti.

Schedule:

  • Panel: Thursday October 8th 10 am – 11 am EDT Panel
  • Post-panel conversation: 11:15 am – 12 noon EDT

If this theme speaks to your investments and you are interested in joining a conversation with the panelists after the webinar, please fill out this Form and the organizers will be in touch with the meeting information. 


Dwa pou Viv Kreyativman: Ekspresyon Atistik, Vizibilite, Solidarite
Tout manm H.S.A. ka vini nan Atelye a e patisipe ladan. Pou w vin manm ou ka ale la
 Jounen jodi a, kontèks otoritaris ladwat an Ayiti a ekspoze nati kliyantèlis sistèm Lajistis la. E li ogmante vyolans kont tout moun ki ap chache viv kreyativman. Nou konvoke Group Travay sa a pou tande vwa kèk militan ak atis Ayisyen/Ayisyèn ki sou beton an nan yon seri diskisyon ak rasanbleman sou entènèt. 
Premye panèl la gen travayè kiltirèl Josué Azor ak Jenny Cadet ki pral pataje avèk nou fason travay yo defye nòm seksyèl ak rapò ant gason ak fanm epi ofri nou yon lòt vizyon (queer) sou Ayiti, pou Ayiti. Pandan premye rasanbleman ki swiv premye diskisyon an, yo pral panse ansanm ak patisipan yo pou konsevwa yon plan daksyon ki sipòte ak anplifye zefò yo pou tabli yon viv ansanm kreyatif an Ayiti.
  • Panèl: Jedi 8 Oktòb, 10è nan maten (lè Pòtoprens)
  • Brase Lide: 11 è 15 nan maten (lè Pòtoprens)
Si ou enterese nan kesyon sa a epi ou vle patisipe nan plis diskisyon ak panelis yo (apre panèl piblik yo a), tanpri ranpli fòm sa a. Ekip ki òganize panèl la ap kontakte ou avèk plis enfòmasyon.