Haitian Studies Association

Conference > 2020 Conference – Town Hall

2020 Conference – Town Hall

TOWN HALL / RASANBLEMAN 

Saturday, October 10

5:10-6:50 p.m. Eastern Time

 

Moments such as the current intersectional crisis oblige scholars and professionals to do more than talk or write. We are compelled to come together to think critically and productively about how theory and practice intertwine and how to incite meaningful change.

This conference is an opportunity for conversations across advocacy NGOs, policymakers, and international institutions who will benefit from the reservoir of interdisciplinary knowledge that H.S.A. has been filling for over 30 years. How did we do? How can we evaluate ourselves individually and collectively?

This Town Hall is an opportunity for members to deliberate on these urgent questions about our praxis as individual scholar/practitioners/artists as well as the association. What role should H.S.A. be playing? How do we get there?

We will use the Zoom platform to facilitate a bottom-up conversation, with small group discussions, addressing the following urgent questions:

 1. What is Haitian Studies’ relationship to Black Studies? To ethnic studies overall? Or is Haitian Studies area studies? As board member Nadège Clitandre inspires us, Haitian Studies informs global studies. Do we as an association need to come to clarity about our identity? How do we signal this to the outside world?
 2. Given the changes in higher education as an institution, certainly with the evisceration of funding, exasperated by COVID, scholarly associations such as ours need to adapt, and quickly. What should H.S.A. be doing?
 3. How does H.S.A. support our members in Haiti? Does it? What can be done better?
 4. How does H.S.A. facilitate truly interdisciplinary dialogue and collaboration? Does it? What can be done better?
 5. How does H.S.A. facilitate activism and real-world engagement? Does it? What can be done better?
 6. What barriers do you see to this engagement? How can we as an association overcome or undercut them?

Se moman tankou kriz ente-seksyonnèl la oblije chèchè ak pwofesyonèl fè plis bagay ke sèlman pase pale oubyen ekri met la. Nou santi obligasyon pou n rasanble pou panse nan yon fason kritik epi kreyatif sou kijan teyori ak pratik makonnen epi kijan pou enspire yon chanjman reyèl.

Kòlòk 2020 H.S.A. a se yon opòtinite pou konvèsasyon yo ki travèse ONG kap fè pledwari, moun kap ekri politik, epi enstitisyon entènasyonal ki pral benefisye basen/sitèn konesans entè-disiplinè H.S.A. te ranpli pou plis pase 30 lane. Kijan nou ka evalye tèt nou kòm grenn moun epi kolektif?

Rasanbleman sa a se yon opòtinite pou manm yo kap brase lidè anvè kesyon ijan yo anvè praksis nou antanke chèchè/pwofesyonèl/atis kòm endividyèl epi Asosyasyon an? Ki wòl H.S.A. ta dwe jwe? Kijan nou ka rive la?

Nou pral sèvi ak platfòm Zoom nan pou n fasilite yon konvèsasyon patisipativ, avèk ti gwoup, ki ap adrese kesyon ijan sila yo:

 1. Ki relasyon Etid Ayisyen avèk Etid Nwa? Avèk etid etnik yo anjeneral? Oubyen èske Etid Ayisyen yon etid rejyonal? Jan manm Konsèy Nadège Clitandre enspire nou, Etid Ayisyen enfòme etid mondyal la. Èske kòm yon Asosyasyon nou ta dwe klarifye idantite nou? Kijan nou ka siyale sa a pou lemonn?
 2. Lè nou konsidere chanjman enstitisyon inivèsite yo, sitou apre COVID te efondre finansman nou, asosyasyon akademik yo tankou nou menm dwe chanje, epi chanje vit. Kisa H.S.A. ta dwe fè?
 3. Kijan H.S.A. sipòte manm nou ann Ayiti? Èske li fèt vreman? Kisa ki kapab fèt pi byen?
 4. Kijan H.S.A. fasilite dyalòg entè-disiplinè tout bon vre? Èske li fèt vreman? Kisa ki kapab fèt pi byen?
 5. Kijan H.S.A. fasilite aksyon militan epi angajman reyèl? Èske li fèt vreman? Kisa ki kapab fèt pi byen?
 6. Ki barye w wè pou angajman sa a? Kijan nou kòm yon asosyasyon elimine yo?

Conference > 2020 Conference – Keynote Speakers

2020 Conference – Keynote Speakers

Saturday, October 10

12:10-1:50 p.m. Eastern Time

 

The theme is this year’s conference is nou la pirèd. It is an assertion that we are here, and we are here to stay. In Haiti and throughout the world, people are protesting against neoliberal austerity, state corruption, the shift to authoritarianism, and unbridled repression. This was how the call for proposals began, written long before COVID and George Floyd (and Breonna Taylor and countless others whose names and lives don’t receive mainstream attention). Moments such as these oblige scholars and professionals to do more than talk or write. We are compelled to come together to think critically and productively about how theory and practice intertwine and how to incite meaningful change.

This year, instead of a single speaker, we are honored to have an amazing panel of keynote speakers, in conversation with H.S.A. president Mark Schuller:

This multi-lingual panel spans people in Haiti, in the Diaspora, and Black Studies overall; activists, scholars and artists; generations; and a range of disciplines.

Here are the questions:

 1. As a Haitian or a Haitianist, what connections do you see between these ‘crisis’ events and the ways in which Haiti has been systematically punished for its role in challenging white supremacy?
 2. Belatedly and in particular circles, Haiti and the Haitian revolution received a footnote in the discussions of Black history following the state murder of George Floyd, in no small part because of the advocacy of H.S.A. members. If the flurry of statements supporting Black Lives Matter are sincere and sustained, is a more conscious coupling of Haitian Studies with Black Studies mutually beneficial? What is to be gained by each? What is risked?
 3. In the “Odd and the Ordinary,” Michel-Rolph Trouillot said, “the more Haiti is presented as weird, the easier it is to forget that Haiti is the longest neocolonial experiment in the hemisphere.” Gina Athena Ulysse’s clarion call resonates that Haiti needs new narratives. Does this moment call for us to put away exceptionalism as a discourse? What meta-narrative about Haiti should emerge to take its place?
 4. One silver lining – if we remain focused and have the courage to put our words to action – is that social movements are creating spaces for more marginalized voices to be finally, belatedly, heard. How do we foreground perspectives that have historically been excluded and paint a more complete picture of Haiti’s past and the possibilities for her future?
 5. The theme of this conference is an assertion: we are here, and we are here to stay. In addition, we are intentionally calling upon members and the association as a whole to examine our praxis. What does truly transformational scholarship look like? What do the current crises (however you define it) oblige you to do to address it?
 6. How do you evaluate your own praxis, and to whom are you accountable?
 7. It is one thing to claim an activist identity, on many platforms. It is another to have our work be truly transformational. A major constraint to unleashing the liberatory potential of activist scholarly praxis is the academic institution itself and its reward structure. How specifically do we transform this reward structure so that we are accountable to activist communities and movements?

Tèm kòlòk ane sa a se nou la pirèd. Se yon afimasyon pou di ke nou prezan, epi nou la pou rete. An Ayiti epi toupatou sou latè, tout pèp ap manifeste kont pwojè lanmò neyoliberal la, koripsyon nan Leta, tandans otoritaris, ak represyon brital. Se konsa apèl kontribisyon yo te koumanse, ekri byen anvan COVID ak George Floyd (epi Breonna Taylor ak anpil lòt ki pa resevwa anpil atansyon). Se moman sa yo ki oblije chèchè ak pwofesyonèl fè plis bagay ke sèlman pase pale oubyen ekri met la. Nou santi obligasyon pou n rasanble pou panse nan yon fason kritik epi kreyatif sou kijan teyori ak pratik makonnen epi kijan pou enspire yon chanjman reyèl.

Ane sa a, olye yon grenn moun kòm prezantatè, nou onore anpil paske nou gen yon panèl ekselan ki pral gen yon konvèsasyon avèk prezidan Asosyasyon an, Mark Schuller:

Panel milti-lang sa a ap makonnen moun ann Ayiti, nan Dyaspora ak moun ki travay nan Etid Nwa a; militan, cheche ak atis yo; jenerasyon yo; epi disiplin yo.

Men kesyon yo:

 1. Kòm yon Ayisyèn/Ayisyen oubyen yon moun kap etidye Ayiti, ki koneksyon ou wè nan mitan evenman “kriz” sa yo epi ki fason Ayiti te resevwa sanksyon poutèt wòl li te jwe nan opoze sipremasi blan yo?
 2. Byen ta epi nan kèk sèk byen espesifik, Ayiti ak revolisyon Ayisyen an te resevwa yon nòt anba paj nan diksyon istwa Nwa yo aprè asasinay leta George Floyd la, poutèt wòl pledwari manm H.S.A. yo. Si vag diskou anfavè mouvman Black Lives Matter (Lavi Nwa yo Konte) sensè epi dire, èske yon makònay konsyan Etid Ayisyen avèk Etid Nwa bon pou toude? Ki gany chak pral genyen? Kisa ki riske?
 3. Nan yon tèks “the Odd and the Ordinary,” Michel-Rolph Trouillot te di, “pi plis Ayiti prezante kòm biza, pi fasil li ye pou bliye Ayiti se laboratwa neyokolonyal pi lonn nan emisfè a.” Lans de fè Gina Athena Ulysse a ap fè enpak: Ayiti merite diskou tounèf. Èske moman sa a egzije nou pou sispann diskou eksepsyon yo? Ki sa ki gran liy diskou Ayiti dwe monte epi pran plas li?
 4. Yon gren rayon lespwa – si nou rete konsantre epitou nou gen kouraj pou mete pawòl nou sou aksyon – se lefèt ke mouvman sosyal yo ap kreye espas pou vwa moun majinalize yo ka finalman – anreta – jwenn moun ki ka koute yo. Kijan pou nou bay priyorite pou pèspektif ki istorikman majinalize, pou n trase yon imaj pi konplè de listwa Ayiti epi posibilite pou lavni li?
 5. Tèm kòlòk ane sa a se yon afimasyon : nou prezan, epi nap rete la. Epitou, nan yon fason je louvri, nap mande manm nou epi Asosyasyon answa pou egzamine praksis (teyori ak pratik ansanm) nou. Nan sèvi ak pèspektiv pwofesyonèl, disiplinè ak entè-disiplinè yo, nou mande: Kisa yon rechèch ki ap transfòme kondisyon yo tout bon vre ye? Kijan kriz aktyèl yo (jan w defini l) oblije w pou fè pou fè fas avèk li?
 6. Kijan w evalye pwòp praksis w, epi ak kiyès w dwe bay kont-a-rann?
 7. Rele tèt w militan se youn. Enpak travay nou pou transfòme estrikti pouvwa yo se de. Yon reyalite pou debouche yon potansyèl liberatwa yon praksis akademik-militan se chapant enstitisyon an li menm, epi estrikti ki ankouraje kèk pratik. Nan yon fason espesifik, kijan nou ka transfòme estrikti sa a pou blije nou bay kont-a-rann anvè selil militan yo epi mouvman yo?

Announcements > Details about our 2020 Conference

Details about our 2020 Conference

Details about conference attendance, registration,

Membership dues for 2020, and a Fundraising effort

The conference is available to all current members of the Haitian Studies Association. There is no conference registration this year. Membership is enough to have access to all sessions. 

Membership lasts one year covering one yearly conference. You can renew your membership here. If you are unsure if you are a current member, please Contact Us.

Important: All participants must have a Zoom account and be logged in in order to access the Webinar rooms. Please make sure you have one before to avoid delays.

Working Sessions: 

Monday, October 5 – 10 a.m. – noon & 2-4 p.m. Eastern Time – Haitian Art: Koneksyon, Rezistans, Istwa

Wednesday, October 7 – 2-4 p.m. Eastern Time – Working across Disciplines toward Environmental Policy for Haiti

Thursday, October 8 – 10 a.m.-noon Eastern Time –  The Rights to Live Creatively: Artistic Expression, Visibility, Solidarity

Conference:

Saturday, October 10 – 11 a.m. – 8:00 p.m. – Conference (Program Draft)

12:10 – 1:50 p.m. – Keynote Panel

 5:10 – 6:50 p.m. – Town Hall

 

Membership

In the spirit of making our 32nd H.S.A. Annual Conference more accessible to our larger membership, including our colleagues from Haiti, the Board decided to waive the conference registration fee this year. We are only asking you to renew your membership for 2020. We also reduced the membership dues in most categories to allow for greater participation, again hoping to get many attendees from Haiti along with other students and scholars who have not yet participated in H.S.A. conferences. All are welcome to join us and become members

We ask presenters to please renew their membership by Saturday, September 26 in order to be kept in the program.  And we invite all others who wish to attend the conference to become members so they may participate on Oct. 10th and during the week-long series of Working Sessions (October 5-8) that are available to all of you. Note that this year, all membership levels include an electronic subscription to the Journal of Haitian Studies (JOHS). 

 

How to attend the conference

Working Sessions (October 5-8th)

One day prior to the session, each attendee will receive an invitation with their unique link to attend the Working Session. Please keep this email safe as it contains your unique joining link.

Conference (October 10th)

Days prior to the event, registered members will receive their username and password that will give them access to our Website’s Members Area. Here attendees can view the program and select the session they wish to join. Clicking the room will send them to the appropriate Zoom webinar room.

Fundraiser

We also ask those of you who are so inclined to please help us sponsor some of our Haiti participants desiring to join the conference by making an additional contribution to our ‘scholarship fund’ for participants in Haiti and other emerging scholars.  

We are also re-activating our tax-deductible Founders’ Circle for senior scholars who wish to support the H.S.A. office and infrastructure.  The conference, while not in person, has expenses so we appreciate your continued support.

Mapou – $500             Flanbwayan  – $300             Zoranje – $200 

We all know that 2020 has been difficult. But H.S.A., like many organizations, is rising to the challenge of meeting member needs, including workshops for Emerging Scholars and ensuring access to our colleagues in Haiti. Please join HSA this Saturday September 26 at 5pm Eastern for the last event of the series

 


 

HSA 2020 : Detay enskripsyon kòlòk la, fre manm pou 2020, ak yon jefò leve fon

 

Orè konferans

Jan nou te note, nou pral reyini online ane sa a, sou Zoom. Apre dizon manm nou – ou menm – nou pral fè tout kòlòk nan yon sèl jou – samdi, 10 oktòb 2020. Nou kontan anpil Atelye Travay pral lanse nan semenn anvan:

        Lendi 5 oktòb, 10 & 2 apremidi lè Ayiti

        Mekredi 7 oktòb, 2 apremidi lè Ayiti

        Jedi 8 oktòb, 10zè maten rive midi lè Ayiti

Fre ak patisipasyon manm 

Nan lespri pou rann 32yèm Kòlòk Anyèl la pi aksesib pou tout manm nou yo, sitou kòlèg Ayiti yo, Konsèy la te deside retire fre enskripsyon pou ane sa a. Nap sèlman mande w pou renouvle patisipasyon manm/ kotizasyon pou 2020. Epitou nou te redwi fre patisipasyon pou pifò kategori manm pou pèmèt yon patisipasyon pi laj, nan objektif pou fasilite pi plis manm ann Ayiti epi lòt etidyan ak chèchè ki poko patisipe nan kòlòk Asosyasyon an. Tout moun byenvini pou rejwenn nou pou kòlòk la epi pou vin manm HSA !

Nap mande moun kap prezante, tanpri, renouvle fre patisipasyon manm yo nan dat limit samdi, 26 sektanm pou rete nan pwogram nan. Epi nap envite tout lòt moun ki ta renmen patisipe nan kòlòk la pou renouvle patisipasyon yo pou yo kap patisipe le 10 oktòb 2020 epi nan tout aktivite Atelye Travay ki disponib pou w de 5 oktòb rive 8 oktòb. Pou ane sa a, chak nivo manm yo pral gen akse avèk vèsyon elektwonik Jounal Etid Ayisyen nan (JOHS, nan sig angle a).

 

Zefò leve fon

Tanpri, nap mande moun yo ki gen volonte pou ede nou pou yo sponsò kèk patisipan ann Ayiti ki ta renmen patisipe nan kòlòk la; tanpri fè yon kontribisyon adisyonèl volontè pou ‘fon bous’ pou patisipan an Ayiti ak lòt jèn chèchè. 

Epitou nap re-aktive ‘tax-deductible’ Sèk Fondatè nou pou chèchè ki avanse ki ta renmen sipòte biwo ak enfrastrikti Asosyasyon an. Malgre kòlòk la pap fèt an pèsòn, li gen depans… kidonk, nou ap apresye sipò w.

Mapou – $500         Flanbwayan – $300          Zoranje – $200 

 

Nou tout konnen 2020 te difisil anpil! Men Asosyasyon Etid Ayisyen an, menm jan avèk tout òganizasyon, ap kanpe djanm fas ak defi yo pou nou ka reponn ak bezwen manm yo, tankou fòmasyon pou Jèn Chèchè epi asire aksè pou kòlèg nou ann Ayiti. Nou ta renmen envite ou nan denyè evènman seri a nan Samedi 26 Sektanm kap vini an 5 pm lè Ayiti 

 

Mèsi pou tout sipò w bay Asosyasyon an! Nap tann w ak anpil enpasyans pou nou akeyi w 10 oktòb. Tanpri ede n gaye nouvèl la.

Menm si nou anfas kriz, nou la pi rèd!

An solidarite,

Mark Schuller, Prezidan 

Regine O. Jackson, Vis-Prezidan ak Chèf Pwogram nan

Claudine Michel, Direktris Egzekitif ak Editè JOHS

Working Sessions > Working Sessions for 2020 Online Conference

Working Sessions for 2020 Online Conference

Participation in these Working Sessions is free to all Members of H.S.A (renew your membership here) & also free to the public (you must register to each session individually). All members will receive their invitation links a day before the session.

It will also be broadcasted live via our YouTube Channel & our Facebook.  

For the 2020 Online Conference, which will held the week of October 5 – 10th, H.S.A. plans to pilot a new format of peer-to-peer and mentorship gathering: two-hour working sessions clustered around conference themes. Members like you have asked for new ways of connecting, being involved, and many of you have expressed the desire to make our collective scholarship relevant to conversations in policymaking, philanthropy, and legislation regarding Haiti. We know that cultivating a diverse and inclusive scholarly community, a lakou, is one of the ongoing strengths of our association. Working sessions will both build on this strength and foster more engaged scholarship.

Haitian Art: Koneksyon, Rezistans, Istwa

Conveners: Cecile Accilien, Carlo Avierl Célius, Alessandra Benedicty-Kokken

Session 1 of 2: Monday, October 5, 2020, 10 am ET – Moderators: Laurent Dubois and Kaiama L. Glover

Session 2 of 2: Monday, October 5, 2020, 2 pm ET – Moderators: Cécile Accilien and Darlène Elizabeth Dubuisson

Working across Disciplines toward Environmental Understanding for Haiti

Conveners: LeGrace Benson, Lois Wilcken

Wednesday, October 7, 2020, 2 pm ET 

The Rights to Live Creatively: Artistic Expression, Visibility, Solidarity

Conveners: Josué Azor, Dasha Chapman, Erin Durban, Mamyrah Prosper

Thursday, October 8, 2020, 10 am ET

Working Sessions > The Rights to Live Creatively: Artistic Expression, Visibility, Solidarity   

The Rights to Live Creatively: Artistic Expression, Visibility, Solidarity   

Dwa pou Viv Kreyativman: Ekspresyon Atistik, Vizibilite, Solidarite

Thursday October 8th 10am EDT Panel

This session is free to the public (click here to register) and all current H.S.A. members (you may become a member here). This event will also be broadcast live in our Facebook page and YouTube  channel. 

In light of right-wing authoritarianism in Haiti today that exposes the clientelist nature of the justice system and increases violence against all who seek to live creatively, this Working Group convenes to hear from Haitian freedom fighters and artists on the ground in a series of webinar discussions and focused virtual gatherings.

The first panel features cultural workers Josué Azor and Jenny Cadet who will share with us the ways in which their works challenge gendered and sexual norms and offer us another vision of and for Haiti. During the gathering that follows the webinar, they will think together with attendees to design an action plan that supports and amplifies their efforts toward creative living in Haiti.

Schedule:

 • Panel: Thursday October 8th 10 am – 11 am EDT Panel
 • Post-panel conversation: 11:15 am – 12 noon EDT

If this theme speaks to your investments and you are interested in joining a conversation with the panelists after the webinar, please fill out this Form and the organizers will be in touch with the meeting information. 


Dwa pou Viv Kreyativman: Ekspresyon Atistik, Vizibilite, Solidarite
Tout manm H.S.A. ka vini nan Atelye a e patisipe ladan. Pou w vin manm ou ka ale la
 Jounen jodi a, kontèks otoritaris ladwat an Ayiti a ekspoze nati kliyantèlis sistèm Lajistis la. E li ogmante vyolans kont tout moun ki ap chache viv kreyativman. Nou konvoke Group Travay sa a pou tande vwa kèk militan ak atis Ayisyen/Ayisyèn ki sou beton an nan yon seri diskisyon ak rasanbleman sou entènèt. 
Premye panèl la gen travayè kiltirèl Josué Azor ak Jenny Cadet ki pral pataje avèk nou fason travay yo defye nòm seksyèl ak rapò ant gason ak fanm epi ofri nou yon lòt vizyon (queer) sou Ayiti, pou Ayiti. Pandan premye rasanbleman ki swiv premye diskisyon an, yo pral panse ansanm ak patisipan yo pou konsevwa yon plan daksyon ki sipòte ak anplifye zefò yo pou tabli yon viv ansanm kreyatif an Ayiti.
 • Panèl: Jedi 8 Oktòb, 10è nan maten (lè Pòtoprens)
 • Brase Lide: 11 è 15 nan maten (lè Pòtoprens)
Si ou enterese nan kesyon sa a epi ou vle patisipe nan plis diskisyon ak panelis yo (apre panèl piblik yo a), tanpri ranpli fòm sa a. Ekip ki òganize panèl la ap kontakte ou avèk plis enfòmasyon.

Working Sessions > Haitian Art: Koneksyon, Rezistans, Istwa

Haitian Art: Koneksyon, Rezistans, Istwa

A Haitian Studies Association Working Group

Live Zoom Conversations will take place on Monday, October 5, 2020 at 10 am and 2 pm (ET, i.e. NYC)

as part of the H.S.A. 2020 Conference.

Battle of Vertières II, 1803. By Ulrick Jean-Pierre (1995)

This session is free to the public (click here to register) and all current H.S.A. members (you may become a member here). This event will also be broadcast live in our Facebook page and YouTube  channel. 

Monday, October 5, 2020 at 10 am (ET, i.e. NYC) 

“IN ALL MY DREAMS | Haiti, History, and the Visual Art of Storytelling,” related to the In All My Dreams book club and In All My Dreams: A Visual Installation, which engages René Depestre’s novel, with Laurent Dubois, Kaiama L. Glover, Nathalie Jolivert, Tessa Mars, and Mafalda Mondestin.

Monday, October 5, 2020 at 2 pm (ET, i.e. NYC) 

“Thinking Haitian Art, in and with the Caribbean,” Anthony Bogues, Erica Moiah James, Jerry Philogène, Petrouchka L. Moïse, Wayne Modest, moderated by Cécile Accilien and Darlène Dubuisson.

Nota bene: Most up-to-date bios will be online by October 3, 2020.

 

Pre-watch: As part of the generous platform that the Haitian Studies Association has created for our working session on Haitian visual art, we are recording interviews between Carlo Célius, Cécile Accilien, and Anthony Bogues with artists and specialists of Haitian art.

[Youtube] Cécile Accilien and Carlo A. Célius, in conversation: see breakdown of there talk below

Also, coming soon to our website (to be updated by October 3, 2020), is notably a conversation between Ulrick Jean-Pierre and Carlo Célius, as well as hopefully a few more recorded conversations.

For updates to our HSA visual arts initiative and the bios of speakers, see: https://www.istwart.com/ (to be fully online by October 3, 2020).

 

Concept & Objectives of Haitian Art: Koneksyon, Rezistans, Istwa

With the extremely generous and catalyzing platform offered to us by the Haitian Studies Association, the present project offers first and foremost a call to us as scholars, pedagogues, and publishers to be ever rigorous and conscientious  about the ways in which we engage theory, in this case, theory and historical scholarship on and about Haitian visual arts. How might we more rigorously create new mechanisms by which to better facilitate more constant dialogue in regard to the ways in which we speak, think, and write alongside Haitian artists and scholars, especially those writing in Haitian Kreyòl and French? Too often we engage primarily with scholars writing notably in English. However, the problem is not only one of translating these works into English, but as art historian Carlo Célius so cogently explains, it is also about circulation: much of the work, such as Claudine and Paul Corbanese’s recent edited translation from French into English of Haitian art historian Michel Philippe Lerebours’s monumental work, published in Haiti, does not circulate as well as scholarship published in North American publishing houses (see below). This project also has as its goal to bring scholars who think with and from ‘the Caribbean’ to reflect on Haitian art with scholars thinking with and from Haiti, Haiti as place, Haiti as dyaspora, and Haiti as “idea” (Millery Polyné). And here, as Cécile Accilien insists, we refuse to define Haitian art. The work of artists is to constantly rework our very definitions and notions of what Haitian art is, has been, and is becoming.

As such, this project’s concrete objectives for making thought and scholarship on Haitian visual arts more visible in the ‘Global Northern’ academes are:

 • Translate writing on Haitian visual arts into English, as well as present this work in such a way that it corresponds to the exigencies of many North American publishing houses;
 • Give more visibility to the translations that already exist;
 • Engage conversations between and among Haitian artists throughout the globe;
 • Engage conversations between and among Caribbean scholars from throughout the Caribbean with Haitian scholars and artists;
 • Gather some internet links that might offer further resources.

Haitian Art: Koneksyon, Rezistans, Istwa addresses the thorny and complex relationships between and among: the notions of aesthetics, art, ethnography, and the sacred. It argues that the art market and academia are ill equipped to think through these disciplinary categories. The ‘work’ then of our session is to explicitly present the scholarship of esteemed Haitian scholars to an anglophone context, so as to provide tools to think through (1) the relationship among these categories and (2) solidarity as a socio-philosophical concept that at times is in concert with revolt, but also offers its own praxis for coping with a neoliberal geopolitical order.

If you would like to be involved in any of the above, please email: alessandra.benedicty@gmail.com

 

Organized by:

Cécile Accilien, Curator and Project Director (caccilie@kennesaw.edu)

Carlo Avierl Célius (carlo.celius@cnrs.fr), Curator

Alessandra Benedicty-Kokken, Project Coordinator (alessandra.benedicty@gmail.com)

Juliette Huijgen, Web Designer

Special thanks to: Julio A Perez Centeno and Darlène Dubuisson; Claudine Michel, Régine Jackson, and Mark Schuller


[Youtube] Pre-watch: Cultural studies and gender studies scholar Cécile Accilien and art historian Carlo A. Célius, in conversation. 

As our goal is to provide information, we have not edited the conversations. Instead, we offer a table of contents to the subjects of discussions that take place in the interview. The interview is in French. 

Video Table of Contents:

0 minutes:

  • discussion of the various words for art and artists in Haitian Kreyòl
  • istwa art; atizay
  • Célius chooses not to use the term atizay and explains why; instead, Célius focuses on the practices and how the artists themselves use the terms, for example: atis-peintre.
  • Accilien: what is clear is that artists and their historians have a long history in Haitian letters

7 minutes:

  • Discussion of Haitian art history
  • Discussion of art historical work by Michel Philippe Lerebours (also again at 52 minutes into the conversation), author of Haïti et ses peintres: De 1804 à 1980: Souffrances et espoirs d’un peuple (1989), which later was republished in 2018, and also re-worked as Bref regard sur deux siècles de peinture haïtienne (1804-2004), the latter of which has been translated into English as a Brief Overview of Two Centuries of Haitian Painting (1804-2004) by Claudine and Paul Corbanese (Port-au-Prince: Éditions de l’Université d’État d’Haïti, 2018). See review by Peter Haffner, in the Journal of Haitian Studies (25.1, Spring 2019).
  • Cécile Accilien and Jessica Adams also translated an excerpt of Lerebours’s writing in Revolutionary Freedoms: A History of Survival, Strength (Caribbean Studies Press, 2006).

10 minutes:

  • Célius discusses the vocabulary he uses to refer to the Haitian visual arts as “création plastique” in the overall cadre of the visual, which focuses on the “production of images.”
  • Célius thinks through the relationship of the history of art as related to that of the beaux arts.
  • Accilien and Célius engage “la décolonisation de la pensée” as necessary to rethinking how the very disciplines we use condition how we define art.

32 minutes:

  • Célius discusses his personal professional trajectory as related to his scholarship and curation of the Haitian visual arts.

41 minutes:

  • Accilien discusses her personal professional trajectory as related to her scholarship and curation of the Haitian visual arts, with discussion of visualizing Haitian history through the paintings, for example of Ulrick Jean-Pierre.
  • minutes:
  • Célius rethinks the question of “art primitif” and “art naïf” in relationship to a more complex notion of the human as (re)imagined by a European E/e/nlightenment thinking, which Célius argues, needed (and needs) the notion of “primitive” to justify itself. His discussion is a summary and expansion on his article, “Haitian Art and Primitivism: Effects, Uses and Beyond,” translated into English by Kaiama L. Glover in The Haiti Exception (Liverpool University Press, 2016) and which will be issued in paperback in 2020.

1 hour 19 minutes:

  • Final words by Cécile Accilien

Working Sessions > Working across Disciplines toward an Environmental Understanding for Haiti

Working across Disciplines toward an Environmental Understanding for Haiti

Konbit miltidisiplinè pou konesans anviwònman ann Ayiti

Inaugural Event, Wednesday, 7 October 2020

Ouvèti, mèkredi, 7 òktòb 2020

“Devastated Landscape,” Henry Nickson, Cap Haitian, 2003, courtesy Elizabeth Deloughry. Photo by Jon Ries.

English

This session is free to the public (click here to register) and all current H.S.A. members (you may become a member here). This event will also be broadcast live in our Facebook page and YouTube  channel. 

The recently convened working session on the environment of the Haitian Studies Association (HSA) is pleased to announce its first public presentation at HSA’s 32nd Annual Conference, “Nou La Pi Rèd! Embodying a New Praxis.” The presentation will take place in virtual webinar format on the Zoom platform, with live streaming to Facebook, on Wednesday, October 7th, from 2 to 4 pm Eastern Time. Speakers across disciplines ranging from environmental sciences and agriculture to religion and musicology but with a common interest in the past, present, and future of Haiti’s ecosystems will present problems and perspectives from their research and application.

Through this working session, we aim to (1) define a set of recommendations for management of Haitian land and natural resources in a time of climate change and profound environmental challenges, and (2) develop more effective models of environmental communication moving forward. Haitian history bears numerous approaches to environmental policy, ranging from excessive resource exploitation (at the level of central government) to a more balanced exchange that sees humans as integral participants within the ecosystem (at the level of a decentralized rural population). The balance of power weighted toward the former pole has brought large-scale destruction of ecosystems and loss of resources. Furthermore, such externally imposed policies as those of the United States Occupation (1915–34) have exacerbated the erosion of Haiti’s ecosystems. Today, Haiti ranks among the most vulnerable nations to climate change.

We hope to include Haitianists from a range of academic disciplines (natural sciences, social sciences, and humanities) and practitioners with diverse language, gender, and generational perspectives. This working session will examine case studies of programs directly involved in such initiatives as shoreline restoration, forestry, water resources management, and sustainable agricultural programs. We are particularly seeking those who can report on cooperative collaborations with ordinary residents, citing their insights, concerns, advice, and resistance. Participants will identify models with the potential to revolutionize policy and compile a set of future possibilities based on grounded realities.

 

Contact:

LeGrace Benson (Lead Convener), legrace.benson@gmail.com

Lois Wilcken (Co-convener), makandal@earthlink.net

 

Kreyòl

 

Konbit miltidisiplinè pou konesans anviwònman ann Ayiti a, yon konbit etabli ane sa anba patwonaj Asosyasyon Etid Ayisyen an (AEA), anonse ak plezi premye kòlòk li. Sesyon an ap pase 7 òktòb pandan 32yèm Konferans Anyèl AEA (Nou La Pi Rèd! Annou bay fòm nouvo pratik-teyori jarèt) kòm wèbina sou platfòm Zoom, avèk difizyon an dirèk sou Facebook. Li kòmanse 2 pm pou fini 4 pm (ET). Konferansye yo reprezante divès disiplin depi nan syans anviwònmantal yo ak agrikilti jis relijyon ak mizikoloji, poutan tout swiv istwa ekosistèm ayisyen yo ak anpil enterè. Yo pral prezante tout pwoblèm, tout pèspektiv ki soti nan rechèch ak aplikasyon yo.

Nenpòt manm kouran AEA gen dwa patisipe nan wèbina sa a. Nou mèt jwenn plis enfòmasyon vin manm isit.

Nan sesyon travay sa a, nou pral mete tèt nou ansanm pou nou (1) idantifye yon seri rekòmandasyon pou jere tè ansanm avèk lòt resous natirèl nan mitan chanjman klimatik ak lòt defi nan anviwònman an, epi (2) devlope kèk bon modèl pou nou kominike sou pwoblèm anviwònman an apre sesyon sa a. Nan istwa peyi d Ayiti, yo konn sèvi ak diferan apwòch sou kesyon regleman sou anviwònman soti sou esplwatasyon resous san limit (nan nivo gouvènman santral la) rive sou yon sistèm ki pi balanse kote yo gade moun kòm eleman ki fè on sèl ak sistèm ekolojik la (nan nivo popilasyon riral desantralize). Premye apwòch la gen tandans kraze sistèm ekolojik la anpil, li gen tandans detwi resous yo. Anplis, politik peyi etranje yo—tankou jan peyi Etazini te enpoze Ayiti sa pou l fè pandan premye okipasyon an (1915–34)—te ogmante ewozyon ekosistèm peyi a. Jounen jodi a, Ayiti pami peyi ki gen plis defi nan kesyon chanjman klimatik.

Nou ta renmen rasanble espesyalis k ap travay sou Ayiti ki nan diferan domèn akademik (syans natirèl, syans sosyal, ak syans imèn) ansanm ak moun ki reprezante divès pwennvi sou koze lang, idantite seksyèl, moun diferan jenerasyon, elatriye. Konbit sa a pral etidye pwogram ki enplike dirèkteman nan travay tankou restorasyon bòdmè, pran swen forè yo, jesyon dlo, ak agrikilti dirab. Nou enterese anpil nan tande temwayay moun ki nan koperativ kolaborasyon ak moun ki rete nan kominote yo, epi ki ka pataje esperyans yo, enkyetid yo, konsèy yo, ak rezistans yo. Patisipan yo ap gen pou yo idantifye modèl ki gen kapasite potansyèl, epi konpile on seri rekòmandasyon ki konekte ak reyalite yo.

 

Nou remèsye Espas Kreyòl pou tradiksyon an.

 

Kontak:

LeGrace Benson (Premye Metrès Lanbi), legrace.benson@gmail.com

Lois Wilcken (Dezyèm Metrès Lanbi), makandal@earthlink.net

Conference > Call for Nominations for the HSA Board of Directors (2021)

Call for Nominations for the HSA Board of Directors (2021)

EnglishKreyòlFrançais

 

BOARD NOMINATIONS

OPEN POSITIONS

 • Three (3) Board Members at large.
 • One (1) Student Representative (with a seat on the board of directors).

BOARD OF DIRECTORS

The Board of Directors shall administer the affairs of Haitian Studies Association (HSA). The terms of the elected members shall be for three years. Contingent on the number of vacated positions, new members shall be elected every year electronically or by paper ballot at the annual meeting as prescribed in the By-Laws. The Board of Directors shall carry out HSA’s mission, purposes and goals, and promote its professional interests. The Board must also ensure that ties are maintained with Haitian academic institutions. The Board of Directors shall oversee the business of the HSA, manage its properties, receive gifts, grants, and donations; approve and implement annual budgets, and take all the necessary actions in the interest of HSA.

STUDENT REPRESENTATIVE

There shall be a designated student member. The nominee must have attended at least one of the last three conferences and be a member in good standing and must demonstrate a potential for making contributions to the field of Haitian Studies. In the event that the student member is no longer a student, s/he will continue to serve as a board member until the next scheduled election. The student representative will receive an established and set stipend to attend the HSA annual meeting.

The Student Representative is a member of The Emerging Scholars Committee, which provides directions to the Board of Directors on all matters that pertain to the scholarship and development of undergraduate and graduate students and all other scholars who have recently completed graduate degrees and/or at the beginning of their careers. The committee also oversees the annual Emerging Scholars events and research and travel awards. The Student Representative may chair the Emerging Scholars Committee.

 

RESPONSIBILITIES OF BOARD MEMBERS

Each Board member is expected

 • To be knowledgeable about and support the organization’s mission, services, policies, and programs.
 • Support the Board in carrying out its fiduciary responsibilities.
 • Attend all board and committee meetings and functions, which consist of the Annual Conference held either in October or November, as well as the Annual Board Meeting held every April ( the location of both meetings varying in accordance with the location of the conference), and in addition periodical – usually monthly – conference calls, variable according to work to be done.
 • Serve on standing and ad hoc committees or task forces, and offer to take on special assignments.
 • Recruit members to and inform scholars about the Association.
 • Seek candidates (for election to the Board) who can make significant contributions to the work of the Board and the Association.
 • Keep up-to-date on major developments in Haitian Studies.
 • Serve the full length of the three-year term.
 • Active participation is required to remain a member of the board (no participation may lead to removal). 

NOMINATION REQUIREMENTS

Each nominee for Board membership

 • must have been a member of HSA for three consecutive years;
 • must have attended two out of the last five Haitian Studies Association Conferences
 • must be enrolled in an accredited full-time program to be a student representative.

NOMINATION PROCEDURES

All members of the Haitian Studies Association may enter a nomination. Self-nominations are welcomed. Board members may be nominated to run for election again.

 

Nomination materials should include a brief statement (400 words maximum) describing expertise, experience, and interest in Haitian Studies, and a recent CV and a photo. The deadline for nominations is 28 September 2020, 11:59 pm EST. Voting will take place by electronic ballot prior to the conference dates, October 8 – 10, 2020. The newly elected Board Members will be announced at the business meeting on 10 October 2020, at the conclusion of the conference.

To enter a nomination or self-nomination, please complete the form here.

 


 NOMINASYON POU KONSÈY DIREKSYON 

 

PÒS KI OUVÈ:   

 • Twa (3) Manm Konsèy la.
 • Yon (1) reprezantan etidyan yo (ki gen yon plas nan konsèy direksyon a).

KONSÈY DIREKSYON

Konsèy Direksyon jere zafè Asosyasyon Etid Ayisyen (sig anglè “HSA”). Tèm manm eli yo se pou twa zan. Depandaman sou kantite pòs ki vid yo, nouvo manm yo fè eleksyon chak ane elektwonikman oswa pa bilten vòt sou papye nan reyinyon anyèl la, jan sa preskri nan règleman HSA yo. Konsèy Direksyon an enplemante misyon HSA a, plan ak objektif li yo, ak ankouraje enterè pwofesyonèl li yo. Konsèy Direksyon an asire ke HSA kenbe lyen ak enstitisyon akademik ayisyen yo. Li sipèvize biznis HSA a, jere pwopriyete li yo, resevwa kado, sibvansyon, ak don; li apwouve epi aplike bidjè anyèl yo, epi pran tout aksyon ki nesesè nan enterè HSA.

REPREZANTAN ELÈV

Konsèy Direksyon a gen yon manm elèv pou reprezante elev yo. Kandida a dwe te asiste omwen youn nan twa dènye konferans yo, li dwe yon manm nan bon pozisyon ak HSA epi li dwe demontre yon bonjan potansyèl pou kontribiye nan domenn Etid Ayisyen an. Si reprezantan elèv yo pa yon elèv ankò, li pral kontinye sèvi kòm yon manm konsèy jiskaske pwochen eleksyon an fet. Genyen on fon etabli pou peprezantan elèv la ka patisipe nan reyinyon anyèl HSA a.

Reprezantan Elèv yo se yon manm nan Komite Chèchè Emèjan la, ki bay konsèy nan  nan Konsèy Direksyon a sou tout zafè ki gen rapò ak devlopman akademik depi nan lisans rive nan doktora ak tout lòt aktivite manm ki fèk gradye nan on pwogram doktora, epi kòmanse karyè yo. Chak ane, Komite a sipèvize tou Evènman Chèchè Emèjan a ak bous rechèch ak vwayaj. Reprezantan Elèv la ka prezide Komite Chèchè Emèjan a.

  

RESPONSABILITE MANM KONSÈY YO.

Men responsabilite chak manm konsèy la:

 • Aprann konnen epi bay sipò pou kore misyon òganizasyon an, sèvis li, règleman li, ak pwogram li.
 • Bay konsèy la sipò pou li rive ranpli responsabilite finansyè li.
 • Prezan nan tout reyinyon konsèy la ak komite li yo, ki fèt an pèsòn de (2 ) fwa nan ane a, nan konferans anyèl la ki an Oktòb/Novanm, epi an Avril, nan menm kote a (selon kote konferans anyèl la pral fèt). Mete sou reyinyon an pèsòn sa yo, gen reyinyon pa telefòn apepre chak mwa.
 • Travay nan diferan komite konsèy la pral fòme epi ofri sèvis ou pou pwojè espesyal.
 • Rekrite nouvo manm epi enfòme lòt inivèsitè sou asosyasyon an.
 • Chèche kandida (pou eleksyon konsèy la) ki ka kontribye solidman nan travay konsèy la ak asosyasyon an.
 • Rete enfòme sou nouvo konesans k ap devlope nan Etid Ayisyen.
 • Sèvi asosyasyon an pandan tout twa (3) ane manda a.
 • Patisipasyon manm ki eli a nesesè pou li ka rete manm konsèy la. Ofisye yo ka konsidere yon manm ki eli men ki pa patisipe kòm yon demisyonè.

EGZIJANS NOMINASYON AN

Pou yon manm asosyasyon an nonmen pou eleksyon konsèy la li ta dwe:

 • Manm Asosyasyon Etid Ayisyen an pandan twa (3) ane konsekitif.
 • Prezan nan de (2) sou senk (5) dènye konferans Asosyasyon Etid Ayisyen an.
 • (Pou reprezantan elèv yo) Matrikile nan yon pwogram lisans, metriz oswa doktora a plen tan.

PWOSESIS NOMINASYON AN

Tout manm Asosyasyon Etid Ayisyen an gen dwa nonmen yon kandida. Kandida yo ka nonmen tèt yo tou. Manm konsèy kouran an yo ka nonmen pou renouvle manda yo.

 

Dokiman ki nesesè yo se: yon deklarasyon kout, (pa plis pase 400 mo) ki dekri ekspètiz, eksperyans, ak enterè kandida a nan etid ayisyen, yon CV kouran, yon foto. Dènye dat pou nominasyon yo se 28 Septanm 2020, 11:59pm lè Ayiti. Eleksyon an ap fèt ak bilten elektwonik anvan konferans la, jiska semenn konferans la, rive 10 Oktob 2020. Anons eleksyon an ap fèt nan reyinyon biznis konferans la 10 Oktob 2020, anvan fin kolok la.

 

Pou nonmen yon moun oubyen nonmen tèt ou kòm kandida pou konsèy direksyon Asosyasyon Etid Ayisyen, reponn kesyon epi telechaje dokiman egzijib yo isit la. 

 


APPEL À CANDIDATURE POUR LE CONSEIL DE DIRECTION

 

CANDIDATURE

 • Trois (3) positions au Conseil de direction sont ouvertes aux membres.  
 • Un (1) représentant des étudiants (tenant un siège au conseil de direction).

LE CONSEIL DE DIRECTION 

Le conseil de direction est chargé de gérer les affaires de l’Association des études haïtiennes (soit le sigle anglais “HSA”). Le mandat des membres élus est de trois ans. En fonction du nombre de postes vacants, les nouveaux membres sont élus chaque année par voie électronique ou par bulletin de vote à l’assemblée annuelle tel que prescrit dans les statuts. Le conseil de direction s’acquitte de la mission, des buts et des objectifs de HSA et promeut ses intérêts professionnels. Le Conseil doit également s’assurer que les liens sont maintenus avec les institutions universitaires haïtiennes. Le conseil de direction supervise les activités de la HSA, gère ses propriétés, reçoit des offres, des subventions et des dons; le Conseil approuve et mets en œuvre les budgets annuels et prends toutes les mesures nécessaires dans l’intérêt de HSA.

REPRÉSENTANT(E) DES ÉTUDIANTS

Le Conseil de Direction inclut aussi un étudiant désigné comme représentant des étudiants. Le candidat doit avoir assisté à au moins l’une des trois dernières colloques, être membre en règle, et doit démontrer un grand potentiel de contribution au sein des études haïtiennes. Dans le cas où le représentant des étudiants désigné n’est plus étudiant, il / elle continuera à tenir un siège en tant que membre du conseil jusqu’à la prochaine élection prévue. Le représentant des étudiants recevra une bourse établie et fixe pour assister à la réunion annuelle de la HSA.

Le représentant des étudiants est membre du Comité des Chercheurs Émergents, qui fournit des directives au conseil de direction sur toutes les questions relatives au développement académique et intellectuel des étudiants de premier cycle et des cycles supérieurs et de tous les autres chercheurs qui ont récemment terminé leurs diplômes d’études supérieures et / ou sont au début de leur carrière. Le comité supervise également les événements annuels des chercheurs émergents ainsi que les bourses de recherche et de voyage. Le représentant étudiant peut diriger le comité des étudiants émergents.

 

Responsabilités des membres du Conseil de Direction :

 • Connaître et appuyer la mission, les services, les politiques et les programmes de l’association. 
 • Assister le Conseil à mener ses responsabilités fiduciaires. 
 • Être présent à toutes les réunions et fonctions du conseil et des comités ponctuels, qui comprennent la conférence annuelle tenue en octobre ou novembre et la réunion annuelle du conseil en avril dont le lieu varie avec celui de la conférence. 
 • Participer aux téléconférences régulières qui varient selon les besoins du conseil et des comités.  
 • Contribuer aux tâches des comités permanents ou aux commissions ad-hoc et offrir de l’aide à des projets particuliers.
 • Recruter des membres et promouvoir l’association auprès des universitaires et chercheurs. 
 • Identifier des candidats qui peuvent sérieusement contribuer aux activités du Conseil ou de l’association et qui pourront éventuellement faire partie du Conseil.
 • Se tenir au courant des évolutions majeures dans le domaine des études haïtiennes.
 • Servir un mandat de trois ans.
 • La participation active des membres est nécessaire pour rester membre du Conseil. 

EXIGENCES DE MISE EN CANDIDATURE

Un candidat doit :

 • Être membre de l’Association des Études Haïtiennes pendant trois années consécutives. 
 • Avoir assisté à deux des cinq dernières conférences annuelles de l’association.
 • (Le représentant des élèves) Être enregistré à un programme accrédité à temps plein pour représenter les étudiants.

PROCEDURES DE MISE EN CANDIDATURE

Tous les membres de l’Association des Études Haïtiennes sont éligibles et l’auto-désignation est aussi encouragée. Les membres du Conseil actuel peuvent êtres réélus pour un autre terme.

 

Les documents requis pour l’application comprennent : un court résumé biographique (400 mots) décrivant l’expertise, l’expérience et l’intérêt porté aux études haïtiennes, un récent curriculum vitae et une photo. La date d’échéance pour les nominations est le 28 septembre 2020, 11:59 pm EST. Les votes auront lieu par ballot électronique avant la conférence qui se tiendra du 8 au  10 Octobre 2020. Les nouveaux élus seront présentés à l’assemblée générale en fin de conférence, le 10 Octobre 2020. 

 

Pour soumettre votre candidature ou celle d’un autre candidat, remplissez le formulaire ici.  

Journal of Haitian Studies > Journal of Haitian Studies – Call for Submissions

Journal of Haitian Studies – Call for Submissions

CALL FOR SUBMISSIONS

Journal of Haitian Studies Special Issue on the Environment

Special Issue Editor: Rebecca Dirksen, Indiana University

Extended Deadline: November 15, 2020

Photo Credit: R. Dirksen, 2012.  High waters in Lake Azuei. Note Sabal palms and other trees in the water facing death by asphyxiation.
Crédit photo: R. Dirksen, 2012.  Montée des eaux du Lac Azuéï. Vue de lataniers, les pieds dans l’eau et leur future mort par asphyxie.
Foto : R. Dirksen, 2012. Gwo dlo nan Lak Azuei. Remake pye palmye sabal yo ak lòt pye bwa nan dlo a k ap fè fas a lanmò pa asfiksi.

 

EnglishKreyòlFrançais
 

English

Globally we are confronted by a precariously changing climate—in ecological, political, economic, and spiritual terms. Few places face more immediate and profound consequences than Haiti: amid presently unfolding political and economic turmoil, the Global Climate Risk Index has repeatedly ranked the country as among the most vulnerable nations in the world to the effects of extreme weather events related to climate change (e.g., Eckstein, Künzel, and Schäfer 2017). Moreover, Haiti’s ecosystems have endured numerous pressures and threats extending back centuries to the earliest moments of colonial conquest, resulting in species decline, soil erosion, deforestation, compromised water sources, and the degradation of shorelines and coastal waters, among other situations of loss and disruption. Such challenges in turn affect the viability of agriculture, public health, governance and sovereignty, and other matters at the core of human (and non-human) life.

Together these conditions demand that we become more aware of our roles in the construction of the Anthropocene as an epoch driven by unrestrained extractivism (Crutzen 2006, Gomes-Bares 2017, Yusoff 2018). They mandate that we think carefully and creatively about broader systems that have led to this point, including the long-churning slow violence that systematically undermines certain people and privileges others (Nixon 2011, Paravisini-Gebert 2016). They require that we commit to act toward environmental justice in ways that draw in not just scholars, but community members and activists beyond institutional settings (Carter et al. 2010). They insist that we question the stark human-nature dualism that excuses our voracious appetites for consumerism with a commonly held Judeo-Christian conviction that it is “God’s will that man exploit nature for his proper ends” (White 1967: 1205). They ask us to consider the entanglements, mutualities, and symbiotic relationships in this multispecies world (Haraway 2016). They return our attention to indigenous worldviews that promote traditional ecological knowledge (Berkes 1993), including, in Haiti, Vodou as a sacred ecology that teaches ecological metaphysics and environmental awareness (Dirksen 2018).

In recognition of the wealth of scholarship presented at the 2016 Haitian Studies Association conference on Haiti’s ecosystems and previous publications (e.g., Bellande 2015, Emmanuel 2012, Rouzier 1997, et Séverin 2008) and in line with the growing global momentum for climate change activism, the Journal of Haitian Studies announces its commitment to investigating “Climate Change, Sacred Ecologies, and Environmental Activism in Haiti.” With this special issue, we offer a platform for critical and engaged scholarship that casts Anthropogenic conditions into a different light and that offers revisions to how Haiti’s environmental challenges are discussed and confronted. We seek accounts and storylines that speak to ecological matters from multiples perspectives: the sciences, the humanities, the arts, medical fields, spiritual domains, and beyond. We hope to discover instances of practical activism and to cultivate our “arts of noticing” (Tsing 2015). We place emphasis on alternative modes of thinking—for example, on the value of traditional ecological knowledge and sacred ecologies (emanating from Vodou or other Afro-Atlantic belief systems, or Christianity, Judaism, Islam, Bahá’í Faith, etc.) to communicate meaningfully across socio-economic divides. We therefore issue this wide-reaching call to scholars, activists, artists, health care providers, spiritual practitioners, and community members who have something to say about Haiti’s ecosystems and the worldviews that shape it. In recognizing the many voices and modes of communication, we will entertain a variety of formats and encourage collaborative writing. To enable broader participation, we ask authors to restrict their submissions to 8,000 words or less.

Further, as an integrated part of this project, we seek to collaboratively build a multilingual, multimodal database of sources of international scope addressing environmental matters in and around Haiti. Beyond formal articles, we therefore warmly invite contributions of citations for relevant resources by scholars of varied backgrounds and experiences. We especially welcome contributions from and recognition of work done by colleagues based in Haiti and the wider Caribbean.

 

Send submissions to relfman@ucsb.edu by November 15, 2020

Please follow submission style guidelines, found at

https://www.haitianstudies.org/journal-of-haitian-studies/

All submissions will go through peer review

 


Kreyòl

Nimewo espesyal Jounal Etid Ayisyen
Chanjman Klima, Ekoloji Sakre, ak Lit pou Pwoteksyon Anviwònman ann Ayiti
Editè nimewo espesyal la: Rebecca Dirksen, Inivèsite Indiana
Dènye dat limit: 15 novanm 2020

Globalman, n ap fè fas ak yon klima chanjman ki frajilize nou, nan ekoloji, politik, ekonomi, ak relijyon. Ayiti se yon nan peyi ki ap sibi konsekans ki pi imedya ak pi pwofon. Nan debandad ekonomik ak politik k ap devlope kounye a, Endex Global Ris Climatik la mete Ayiti pami peyi ki ka pi frajil lè pral gen move tan ekstrèm ki frape akòz chanjman klimatik yo . Sa ki pi rèd la, depi 500 ane, depi premye okipasyon kolonyal yo enpoze yo sou zile a, sistèm ekolojik yo ap soufri atak an menas ki fè yon seri espès ap disparaèt, dlo ap pote tè yo ale, rak bwa ap disparèt, sous dlo ap detwi, rivaj ap dekonstonbre, elatriye… Defi sa yo ap vin gen konsekans negatif sou agrikilti, sante piblik, gouvènman, souverènte, ak lòt domèn ki nan nan lavi moun ak lavi lòt kreyati.

Tout kondisyon sa yo mande pou nou pran konsyans wòl pa nou nan epòk Antroposèn nan, ki yon epòk kote lòm ap dominen sa k ap fèt sou late a (Crutzen 2006, Gomes-Bares 2017, Yusoff 2018). Fòk nou reflechi ak anpil atansyon ak kreyativite sou tout gran sistèm ki mete nou kote nou ye a, pami yo yon vyolans mèsbas k ap manje sèten moun alòske l ap bay lòt bourad (Nixon 2011, Paravisini-Gebert 2016). Sa egzije yon angajman pou jistis anviwònmantal ki pou rale ni save yo, ni manm kominote sivil la, ni aktivis andedan ak andeyò enstitisyon yo (Carter et al. 2010). Yo mande pou nou kesyone tèt nou sou lòm ki yon kouto debò paske konsomasyon nou pa janm ka rasazye oubyen paske nou kwè Bondye te kite latè pou nou pou nou sèvi avèk li jan nou vle (White 1967: 1205). Sa mande pou nou reflechi soun makonaj, echanj, ak relasyon nesesite youn pou lòt nou genyen ak tout lòt kreyati nan monn nan (Haraway 2016). Yo mande pou nou voye je nou sou kwayans endijèn yo ki ankouraje konesans ekolojik tradisyonèl yo (Berkes 1993), e pami yo Vodou ann Ayiti ki yon sistèm ekolojik sakre ki anseye metafisik ak konesans anviwònman (Dirksen 2018).

Nou rekonèt richès travay rechèch ki te prezante nan konferans Asosyasyon Etid Ayisyen an (HSA) an novanm 2016, ki te vin ajoute sou yon lòt seri bon jan piblikasyon sou sijè sa a (e.g., Bellande 2015, Emmanuel 2012, Neptune-Rouzier 1997, et Séverin 2008), e pou nou ka aliyen nou ak fòs mouvman global pou lite ak chanjman klimatik yo. Se poutèt sa Jounal Etid Ayisyen an ap anonse angajman li pou envestigasyon sou “Chanjman Klima, Ekoloji Sakre, ak Lit pou Pwoteksyon Anviwònman ann Ayiti.” Pou nimewo espesyal sila, n ap ofri yon platfòm pou rechèch kritik ak angaje ki ta vle bay lòt vizyon oswa revizyon pwenvi pou diskisyon ak konfwontasyon sou kondisyon antropojenik ak defi anviwònman ann Ayiti. Nou ta renmen resevwa rapò ak istwa ki reflete plizyè pespektiv nan prezantasyon ekolojik: syans, syans sosyal, atisay, medsin, relijyon, elatriye. Nou ta renmen dekouvri egzanp ki ilistre travay aktivis pratik e ki nouri kapasite nou pou nou remake (Tsing 2015). Nou ta renmen mete plis valè sou de fason altènatif pou refleksyon; pa egzamp sou enpòtans konesans ekolojik ak konesans sakre nan kominikasyon ant diferan gwoup sosyo-ekonomik (swa nan Vodou, lòt relijyon Afro-Afriken, Kretyen, Jwif, Islamik, Baha’i, etc.). Se poutèt sa nou voye yon apèl laj pou moun ki soti nan domèn akademik, sante, aktivis, espirityèl, atistik, kominotè, ki ka gen dekwa pou yo pataje sou sistèm ekolojik Ayiti yo ak kwayans ki fòme yo.  Pou nou ka rekonèt tout vwa sa yo, ak plizyè mwayen kominikasyon, nou ta vle resevwa travay and teks sou diferan fòma, e nou ankouraje kolaborasyon nan redaksyon. Pou nou ka gen plis patisipasyon, nou mande tout otè yo pou yo pa depase 8000 mo.

Anplis de sa, kòm yon pati nan pwojè sa a, n ap chache pou nou bati an kolaborasyon yon baz done nan plizyè lang ak diferan pwosesis fonksyònman nan tout sous entènasyonal ki gen rapò ak pwoblèm anviwònman an Ayiti ak zòn nan vwazinaj la. Anplis atik fòmèl yo, nou envite tou kontribisyon sitasyon sou resous ki enpòtan pa tout kalite chèchè ki soti diferan kote e ki gen eksperyans divès. Nou patikilyèman akeyi travay ki akonpli pa kòlèg ki baze ann Ayiti ak nan Karayib la.

Soumèt kontribisyon pa ou nan imèl relfman@ucsb.edu anvan 15 novanm 2020

Tanpri, suiv gid pou soumisyon yo ki nan adrès sa a,

https://www.haitianstudies.org/journal-of-haitian-studies/

Tout travay ki soumèt yo ap sibi yon sistèm lekti ak evalyasyon anvan yo pibliye.

 


Français

Édition spéciale du Journal of Haitian Studies :
Changements climatiques, vénérables écologies et militantisme environnemental en Haïti
Editeur : Rebecca Dirksen, Université Indiana
Date limite : 15 novembre 2020

Nous confrontons mondialement le spectre du changement climatique que ce soit en termes écologique, politique, économique ou spirituel, cependant peu de territoires doivent surmonter autant de séquelles que la République d’Haïti qui actuellement confronte une longue crise politique et économique et qui, selon l’Indice mondial des risques climatiques, se range constamment parmi les pays les plus vulnérables de la planète face aux extrêmes conditions météorologiques attribués aux changements climatiques (par exemple, Eckstein, Künzel, et Schäfer 2017). De plus, les écosystèmes d’Haïti sont menacés depuis plusieurs siècles remontant aux premières occupations coloniales d’où le déboisement, l’érosion des sols, la perte de la biodiversité, la dégradation des bassins hydrographiques, du littoral et des eaux territoriales pour ne citer que ces situations alarmantes qui à leur tour affectent la durabilité de l’agriculture, la santé publique, la gouvernance et la souveraineté et d’autres enjeux importants aux vies humaines et autres.

Toutes ces conditions nous demandent d’être mieux imbus de nos rôles dans la construction de l’Anthropocène défini comme une époque dominée par les actions de l’homme et leurs impacts sur la Terre (Crutzen 2006, Gomes-Bares 2017, Yusoff 2018) et nous obligent à réfléchir consciencieusement et originalement sur l’ensemble des systèmes qui ont conduit Haïti à ce point, sans oublier la violence qui mijote depuis longtemps et qui privilège certains et affaiblit d’autres (Nixon 2011, Paravisini-Gebert 2016). Ces situations requièrent que nous nous engagions dans des actions de justice environnementale en attirant non seulement des académiciens, mais encore les membres des communautés et les activistes au-delà des institutions (Carter et al. 2010). Elles exigent que nous questionnions le dualisme frappant de la nature humaine qui excuse notre appétit vorace de consommation par nos convictions judéo-chrétienne qui voudrait que ce soit par « la volonté de Dieu que l’homme exploite la nature pour ses besoins » (White 1967: 1205) et que nous considérons les enchevêtrements, réciprocités et relations symbiotiques dans ce monde plurispécifiques (Haraway 2016). Elles tournent notre attention vers la philosophie de vie indigène qui encourage la connaissance écologique traditionnelle (Berkes 1993), qui comprend le vodou en tant qu’écologie sacrée qui enseigne la métaphysique et la sensibilisation environnementale (Dirksen 2018).

Tenant compte de l’ampleur des savantes communications présentées à la conférence de 2016 de l’Association des Etudes haïtiennes sur les écosystèmes d’Haïti et des publications antérieures (e.g., Bellande 2015, Emmanuel 2012, Neptune-Rouzier 1997, et Séverin 2008) qui sont toutes en harmonie avec les croissants mouvements internationaux sur les changements climatiques, le Journal of Haitian Studies annonce son engagement à approfondir comme l’indique le titre les « Changements climatiques, vénérables écologies et militantisme environnemental en Haïti ». Par cette édition spéciale, nous offrons une plateforme de publication d’études critiques et engagées qui tiennent compte des conditions anthropogènes à travers une différente perspective et qui propose des révisions sur les discussions et les mécanismes capables d’affronter les défis environnementaux. Nous recherchons des documents et récits traitant de questions écologiques vues sous plusieurs angles dont les sciences, les humanités, les arts, les domaines médicaux, spirituels et autres. Nous espérons découvrir des exemples de sensibilisation pratique et entretenir notre « art de lire entre les lignes » (Tsing 2015). Nous mettons l’accent sur des modes de pensées alternatifs comme la valeur des connaissances écologiques traditionnelles et les milieux vénérés (découlant du vodou ou des systèmes de croyances afro-atlantiques ou chrétiens, juifs, musulman, bahaïs, etc.) pour faire passer de judicieux messages sur les divisions socioéconomiques. Nous publions cet appel à propositions pour inviter les académiciens, activistes, artistes, prestataires de soins, professionnels du spirituel et aux membres de la communauté qui ont voix au chapitre des écosystèmes d’Haïti et des perceptions mondiales qui la façonnent. En incluant une diversité d’auteurs et de modes de communication, nous accueillons de nombreux formats et encourageons la rédaction collaborative, ainsi nous prions les auteurs de se restreindre à 8,000 mots ou moins de manière à permettre une plus grande participation.

De plus, dans le cadre de ce projet, nous cherchons à construire en collaboration une base de données multilingue et multimodale de sources ayant une portée internationale et traitant des questions environnementales en Haïti et dans les environs. Au-delà des articles formels, nous invitons donc chaleureusement les contributions de citations afin de compiler des ressources pertinentes par des chercheurs travaillant à partir de diverses perspectives et expériences. Nous encourageons en particulier l’inclusion du travail accompli par des collègues basés en Haïti et dans les Caraïbes.

Veuillez soumettre vos propositions à relfman@ucsb.edu
avant le 15 novembre 2020 et suivre les consignes de style comme recommandées par https://www.haitianstudies.org/journal-of-haitian-studies/

Nous profitons pour vous informer que toutes les propositions seront évaluées
par une revue de pairs


References/Références/Referans

Beauvoir-Dominique, Rachel. 1995. “Underground Realms of Being: Vodoun Magic.” In Sacred Arts of Haitian Vodou, 152–177. Ed. Donald Cosentino. Los Angeles: Regents of the University of California.

Bellande, Alex. 2015. Haïti déforestée, paysages remodelés. Montréal: Les Éditions du CIDIHCA.

Berkes, Fikret. 1993. “Traditional Ecological Knowledge in Perspective.” In Traditional Ecological Knowledge: Concepts and Cases, 1–6. Ed. Julian T. Inglis. Ottawa: International Program on Traditional Ecological Knowledge / International Development Research Centre.

Carter, Majora, Miranda Massie, David Palmer, Elizabeth Yeampierre, and Carmen Huertas-Noble. 2010 “Whose Survival? Environmental Justice as a Civil Rights Issue.” City University of New York Law Review 13 (2): 257–290.

Crutzen, Paul J. 2006. “The ‘Anthropocene.’” In Earth System Science in the Anthropocene, 13–18. Eds. Eckhart Ehlers and Thomas Krafft. Berlin: Springer.

Dirksen, Rebecca. 2018. “Haiti, Singing for the Land, Sea, and Sky: Cultivating Ecological Metaphysics and Environmental Awareness through Music.” MUSICultures 45(1–2): 112–135.

Eckstein, David, Vera Künzel, and Laura Schäfer. 2017. “Global Climate Risk Index 2018: Who Suffers Most from Extreme Weather Events? Weather-Related Loss Events in 2016 and 1997 to 2016.” Bonn: Germanwatch e.V. http://german-watch.org/en/cri (accessed March 7, 2018).

Emmanuel, Evens. 2012. “La restructuration du secteur de l’eau en Haïti: Quel rôle pour la formation universitaire et la recherche scientifique?” Liaison Énergie-Francophonie 92 (2): 46–51.

Emmanuel, Evens, Pascale Naquin, et Rémy Bayard, eds. 2016. Éco-systèmes d’Haïti : Focus sur les réalités et les espoirs de l’environnement. Pré-actes des sessions « Eau & ZAGROM ». Traductions en créole Haïtien, anglais, et espagnol. 28e Conférence Annuelle d’Association d’Études Haïtiennes, 10–12 novembre, Cap-Haïtien, Haïti. Pétion-Ville, Haïti : Les Éditions Pédagogiques Nouvelles, S.A.

Haraway, Donna J. 2016. Staying with the Trouble: Making Kin in the Chthulucene. Durham, NC: Duke University Press.

Gómes-Bares, Macarena. 2017. The Extractive Zone: Social Ecologies and Decolonial Perspectives. Durham: Duke University Press.

Nixon, Rob. 2011. Slow Violence and the Environmentalism of the Poor. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Paravisini-Gebert, Lizabeth. 2016. “Gade nan mizè-a m tonbe: Vodou, the 2010 Earthquake, and Haiti’s Environmental Catastrophe.” In The Caribbean: Aesthetics, World-Ecology, Politics, 63–77. Ed. Chris Campbell and Michael Niblett. Liverpool: Liverpool University Press.

Rouzier, Marilise Neptune. 1997. Plantes médicinales d’Haïti. Port-au-Prince: Éditions Regain.

Séverin, François. 2008. Ti Zwazo Kote W a Prale. Pétionville, Haïti: La Société Audubon d’Haïti.

Tarter, Andrew. 2015. “Trees in Vodou: An Arbori-cultural Exploration.” Journal for the Study of Religion, Nature, and Culture 9 (1): 87–112.

Tsing, Anna Lowenhaupt. 2016. The Mushroom at the End of the World: On the Possibility of Life in Capitalist Ruins. Princeton, NJ: Princeton University Press.

White, Lynn, Jr. 1967. “The Historical Roots of Our Ecological Crisis.” Science, New Series 155 (3767): 1203–1207.

Yusoff, Kathryn. 2018. A Billion Black Anthropocenes or None. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Conference > HSA Emerging Scholars Workshop Series

HSA Emerging Scholars Workshop Series

NAVIGATING ACADEMIA IN THE
COVID-19 ERA

Since the annual conference is online this year, we will not hold the Emerging Scholars pre-conference this year. Instead, we are offering a timely workshop series for emerging scholars: How to Navigate Academia in the COVID-19 Era (August 15 to September 26).

Kòm kòlòk anyèl HSA la pral fèt sou entènèt ane sa a, nou pap kenbe Pre-Kòlòk Jèn Chèchè ane sa. Olye sa, nou ap ofri yon seri atelye pou jèn chèchè sou kòman pou navige travay akademik nan epòk COVID-19 la. Seri a ap sòti 15 out rive 26 septanm. 

AUGUST 15, 5-7 PM EDT
“Marketing” yourself as a Haitian Studies Scholar

Claudine Michel
Mark Schuller
Mario LaMothe

AUGUST 29, 5-7 PM EDT
Navigating the Academic Job Market amid Higher Education Budget Cuts

Andrew Tarter
Cécile Accilien
Claudine Michel
Hadassah St. Hubert

SEPTEMBER 12, 5-7 PM EDT
Navigating the Job Market & Family Obligations

Marlene Daut
Regine Jackson
Régine Michelle Jean-Charles

SEPTEMBER 26, 5-7 PM EDT
Learning from the Past: Advice for Emerging Haitian Studies Scholars

Claudine Michel
Mark Schuller
Nadège T. Clitandre
Regine Jackson

Please register here to participate.

Tanpri enskri isit la pou patisipe.

Conference > Update on our 32nd Annual Conference (June 23rd, 2020)

Update on our 32nd Annual Conference (June 23rd, 2020)

Dear friend,

We hope you are able to manage despite specific and pervasive violence, which in many ways is a second pandemic. We send you good energy and strength as a member of the H.S.A. community and family. We are reminded particularly now about the importance of our work. We strive to make H.S.A. a safe, inclusive interdisciplinary, multilingual, space for transformation.

Thank you to everyone who participated in our survey. In all, 166 people shared their thoughts. It was very valuable information as the board weighed in on a difficult decision. We heard your preferences, questions, concerns, and constraints. Most members have travel and funding restrictions and face increasing uncertainty. Many of you or members of your household are in vulnerable groups. A strong majority of members preferred meeting in some form this year, as the theme becomes chillingly more relevant.

Given the uncertainties and disruptions due to COVID-19, and given that our host institution is limiting face-to-face contact for public health concerns, we are not meeting in person this year. We are hoping to have the same theme and location for an in-person conference next year in Washington, D.C. In the meantime, we are taking this opportunity to have a dynamic and transformational online experience this year.

Making this decision now rather than later hopefully also allows us the opportunity to be proactive in addressing equity in access, particularly for our colleagues in Haiti, and keep the costs to a minimum while guaranteeing high quality organization and security.

We are conducting blind reviews of proposals now, and we are thinking through both the programmatic and technical aspects of having a successful conference. We hope to have a format ready to share soon after the July board meeting. We are looking for ways to keep the dynamic nature of our face to face meetings using an online format and are actively exploring ways to creatively harness the technology to facilitate new ways of building a scholarly community. Please contact us ASAP if you would like to help with the blind peer reviews or assist us think through the model of how to best hold this conference.

We wish you strength, clarity, and energy.

Nou la pi rèd toujou!

H.S.A. board of directors


Chè zanmi,

Nou espere ke ou ap jere sa malgre vyolans espesifik ak omniprezan ki nan plizyè fason se yon dezyèm pandemi. Nou voye ba ou bonjan enèji ak fòs kòm yon manm kominote ak fanmi nan H.S.A. Nou raple nou patikilyèman kounye a de enpòtans nan travay nou an. Tout efò nou konsantre sou fè H.S.A. yon espas san danje, entèdisiplinè enklizif, kote plizyè lang pale, pou transfòmasyon.

Mèsi pou tout moun ki te patisipe nan sondaj nou an. An tou, 166 moun pataje lide yo. Se te enfòmasyon trè enpòtan lè komite konsèy H.S.A.  a tap pran on desizyon difisil. Nou tande preferans, kesyon, enkyetid, ak kontrent nou yo. Pifò manm yo gen restriksyon vwayaj ak  finansman epi ap fè fas ensètitid ki ap ogmante chak jou. Anpil nan yo oswa moun lakay yo fè pati de gwoup vilnerab. Yon gran majorite manm yo prefere reyini yon fason oswa on lòt ane sa a, kòm tèm nan vin pi enpòtan ak dimansyon terifyan aktyèl la.

Akòz de ensètitid ak enteripsyon peryòd COVID-19 la, ak akòz enstitisyon ki tap akeyi nou an limite kontak fas-a-fas pou l rezoud plizyè enkyetid sante piblik, nou pa pral rankontre fas-a-fas ane sa a. Nou deside kenbe tèm nan ak nou espere lokal la tou pou yon konferans fas-a-fas an 2021, nan Wachintonn. Sepandan, n ap pwofite de okazyon sa a pou nou pataje on eksperyans dinamik k ap transfòme nou sou entènèt ane sa a.

Nou pran desizyon sa a kounye a olye ke pita nan lespwa ke lap ba nou opòtinite pou nou aktif nan fason nou pral adrese ekite nan aksè, espesyalman pou kòlèg nou yo an Ayiti, epi pou nou kenbe depans yo pi ba ke posib pandan n ap garanti kalite siperyè nan òganizasyon ak sekirite rankont entènèt sa a.

N ap fè revi anonim pa kòlèg yo de pwopozisyon yo, e n ap reflechi sou tou de aspè pwogramatik ak teknik ki pral pèmèt nou fè on gran jan konferans. Nou espere etabli yon fòma pou nou pataje byento apre reyinyon komite konsèy la an  jiyè. N ap chèche plizyè fason pou nou kenbe anbyans dinamik rankont fas-a-fas nou yo nan yon fòma sou entènèt epi n ap eksplore aktivman fason kreyatif pou nou mobilize teknoloji nan jan nou pral fasilite on nouvo fason pou konstwi yon kominote akademik. Tanpri kontakte nou tout swit si ou ta renmen ede ak revi avèg kòlèg la oswa ede nou reflechi sou on modèl pou fè on bon konferans.

Nou swete w fòs, klate, ak enèji.

Nou la pi rèd toujou!

Konsèy Direksyon, Asosyasyon Etid Ayisyen (H.S.A. nan sig angle)

Announcements > Statement Against Racial Terror, Anti-Blackness And Police Violence In The United States

Statement Against Racial Terror, Anti-Blackness And Police Violence In The United States

The Haitian Studies Association (HSA) joins countless other academic and professional organizations, researchers, activists and all others committed to human and civil rights for all people in the United States of America US and across the world, in condemning the senseless murder of George Floyd at the hands of the police. We condemn this state-sanctioned police violence which continues to terrorize communities of color, especially African American communities and other Black populations.
We grieve with the families and loved ones of George Floyd, Ahmaud Arbery, Breonna Taylor, Sandra Bland, Eric Garner, Freddie Gray, Ramarley Graham, Walter Scott, Michael Brown, Tamir Rice, Sean Bell, Kendra James, Anthony Baez, Amadou Diallo and the countless other black and brown people who have died as the result of a policy of racist police brutality.
HSA bears witness to these tragic murders and continues to grieve the loss of violent aggressions against members of the Haitian diaspora, including Patrick Dorismond, who was killed by NYPD March 16, 2000 and Abner Louima who was sexually assaulted by NYPD on August 9, 1997. These acts of aggression and murder expose the deeply entrenched racism that still exists in America’s institutions and culture and society.
We applaud the efforts of individuals to educate themselves and others about the history of individual and institutionalized violence and Haiti’s contribution to dismantling white supremacy. It is imperative that these events be viewed through historical lenses. While enslaved African people have always resisted, we note with pride that Haiti is the site of the first successful slave rebellion. Slavery was first outlawed in Haiti. The Haitian Revolution of 1791-1804, which resulted in the creation of the first Black Republic, was a beacon of Black freedom, inspiring slave revolts and emboldening white abolitionists in England to end the slave trade three years later. For over 30 years, H.S.A. has been recognized as a reservoir of knowledge about the oldest democracy in the Americas.
Unfortunately, Black freedom comes at a high price. Just as recent protests have been met with repression, world powers conspired to punish Haiti for upsetting the racial order. The legacy of isolation, debt, underdevelopment, and occupation in Haiti continue to this day. The most recent manifestation is the deportation of COVID-19-positive individuals to Haiti, triggering an outbreak which is still on the rise. Meanwhile, the country has not fully recovered from the 2010 earthquake that killed over 300,000 people and the subsequent cholera outbreak caused by UN troops and their negligence that took the lives of over 9,000 people.
Members of our organization—academics, researchers, artists, activists——celebrate diversity and recognize the manifold benefits and richness that a diverse community offers. As an association our goals and objectives center on principles of dignity, diversity and equal access and opportunity. In the face of systemic and institutionalized racism we must demand justice and accountability.
We stand with our members, our colleagues, our emerging scholars and graduate students and with all those who are rising up and bravely demanding that racial terror in the US must end. In order to live in a harmonious world where all lives indeed matter, we need to voice our active support in the struggle to ensure that Black lives matter.

Below are some suggested strategies and resources:
Strategy: DONATE
Resources: If you are able to donate to support bail for protesters who have been jailed, this is a list to local bail funds. Among other organizations, Black Lives Matter accepts donations, as does BYP-100 and the Black Alliance for Just Immigration.
Strategy: Make an impact. Support businesses owned by people of color.
Strategy: Change policing in the U.S. See the movement “8 Can’t Wait,” which advocates for changing eight crucial policies that increase deaths and violence.
Strategy: Contact government officials who represent you. Voicing your support, and opposition, or help reform policies—at the various levels: county, municipal, state, or federal—to make an impact.
Resource: See who your elected officials are
Strategy: VOTE! Make your voice count!
Resource: Need to register to vote or learn about how to run?
In solidarity!!

The Haitian Studies Association gratefully acknowledges past-president Carolle Charles for drafting the first iteration of this statement and board member Cécile Accilien for starting the list of resources. And we would Edwidge Danticat at Busboys and Poets this Friday at 6

Deklarasyon Kont Latèrè Rasyal, Rayisman Moun Nwa Ak Vyolans Lapolis Ap Fè Nan Etazini

Menm jan ak anpil anpil lòt òganizasyon akademik, òganizasyon pwofesyonèl, chèchè, aktivis ak moun ki angaje nan koz defann dwa tout moun nan Etazini ak lòt kote sou latè, Asosyasyon Etid Ayisyen (AEA, oubyen HSA nan sig angle a) kondane zak asasinay George Floyd, yon krim ki pa gen okenn sans, lapolis touye san rezon. Nou kondane mòd vyolans ilegal sa a lapolis ap komèt kote y ap simen latèrè nan mitan nwa ameriken ak lòt gwoup moun nwa nan peyi a. N ap kontinye di non jouk sa sispann.
Nou pataje lapenn fanmi ak zanmi George Floyd, Ahmaud Arbery, Breonna Taylor, Sandra Bland, Eric Garner, Freddie Gray, Ramarley Graham, Walter Scott, Michael Brown, Tamir Rice, Sean Bell, Kendra James, Anthony Baez, Amadou Diallo ak tout pil kantite lòt moun nwa ak tout lòt moun ki pa blan e ki pèdi lavi yo akoz vyolans yon pòsyon rasis nan lapolis la.
AEA te viv e sèvi temwen zak asasinay sa yo ak gwo zak vyolans ki fèt sou kèk dyaspora ayisyen tankou Patrick Dorismond (NYPD, Polis Nouyòk, touye li nan dat 16 mas 2000) ak Abner Louima (NYPD domaje lè anpil—yo te foure yon bout bwa nan dèyè l, nan dat 9 out 1997). Zak asasinay ak zak vyolans sa yo devwale santiman rasis ki egziste nan istwa Etazini, nan enstitisyon peyi a ansanm ak sosyete ak kilti peyi a.
Nou bat bravo pou efò sèten moun fè pou aprann plis bagay epi anseye lòt moun plis bagay sou 500 lane vyolans esklavaj te pote. Nou remake ak anpil konstènasyon ki jan anpil fwa yo bliye tout kontribisyon Ayiti pote nan demantle kesyon rasis blan ki panse yo siperyè. Li enpòtan pou nou ka wè evèneman sa yo atravè lantiy istorik . Menm lè pèp Afriken yo te mete nan lesklavaj te toujou reziste, Ayiti se premye kote yo te deklare esklavaj òlalwa. Revolisyon ayisyen an 1791-1804 la te kreye yon fanal libète pou moun nwa. Se te yon sous enspirasyon pou tout lòt revòlt esklav epi sa te vin yon fòs pou abolisyonis blan ann Angletè ki te mete fen nan tout komès esklav ki te konn fèt, twa lane apre revolisyon Ayiti a. Pandan plis pase 30 lane HSA pa manke pa simaye konesans sou demokrasi ki pi ansyen ki genyen nan kontinan ameriken an.
Malerezman libète sa a te koute chè: menm jan ak manifestasyon resan yo te sibi represyon, gwo peyi yo te met ansanm pou pini Ayiti akòz chanjman pèp sa a te pote pou chanbade sistèm esklavaj la. Jouk jounen jodi a peyi a kontinye ap peye pou izòlman, dèt, soudevlopman ak okipasyon l ap sibi. Youn nan egzanp pi resan se depòte yo te depòte Ayisyen ki te trape viris kowona a nan Etazini, yon bagay ki vin lakòz pandemi an antre an fòs nan peyi Ayiti. Sa tou fè n sonje ki jan twoup nasyonzini yo te simaye kolera nan peyi a ki te rive touye depase 9 000 moun.
Noumenm nan òganizasyon an kòm inivèsitè, chèchè, atis, aktivis, nou selebre divèsite epi nou rekonèt kantite avantaj ki genyen ansanm ak richès yon kominote kapab ofri lè li gen divèsite ladan. Kòm òganizasyon, objektif nou chita sou prensip diyite, divèsite ak aksè ekitab ak posiblite tout moun ka jwenn. Devan rasis ki chita anndan sistèm nan, nan mitan enstitisyon yo. Se pou n egzije pou gen jistis e nou dwe mande reskonsabilite toupatou.
Nou kanpe tennfas ansanm ak manm nou yo, jèn ekriven nou yo, etidyan finisan nou yo ansanm ak tout moun ki leve kanpe, ki pa pè mande pou latèrè rasyal sa a fini nan Etazini. Pou n kapab viv nan yon monn kote lavi tout moun gen valè, nou TOUT nou bezwen kanpe dèyè batay sa yon fason pou Lavi moun nwa kapab gen valè. Se pou nou tout ka sipo†è mouvman Black lives matter.

Anba se yon seri estrateji ak resous:
Estrateji: KOTIZE
Resous: Si w gen mwayen pou bay yon kontribye pou ede manifestan yo sòti nan prizon, men yon lis fon pou sa a. Pami lòt òganizasyon, Black Lives Matter ap aksepte kontribisyon yo, epitou BYP-100 ak Black Alliance for Just Immigration.
Estrateji: Fè yon enpak. Sipòte antrepriz ki gen yon pwopriyete ki pa yon manm majorite blan an.
Resous: Konsilte Baz Done Biznis sa yo
Estrateji : Chanje fason lapolis fonksyone Etazini. Cheke mouvman « 8 pa ka tann » ki mande chanje 8 pratik ki ogmante lanmò ak vyolans.
Estrateji: Kontakte reprezantan w nan gouvènman. Di yo ki politik w renmen, w opoze, oubyen w ta renmen modifye—nan tout nivo: nan lavil, nan eta yo, epi nan nivo federa—ki ta ka fè yon enpak.
Resous: kiles ki reprezante w Etazini
Estrateji: VOTE! Fè vwa w konte!
Resous : Si w bezwen anrejistre oubyen enskri kòm kandida Etazini?
An solidarite!!

Asosyasyon Etid Ayisyen nan wete chapo devan Carolle Charles, ansyen prezidant pou koumanse ekri pawòl sa a epi manm Konsèy la, Cécile Accilien pou koumanse ranmase lis resous yo. Epitou nou ta renmen ankouraje moun pou rejwenn Edwidge Danticat at Busboys and Poets this Friday at 6

Conference > Working Sessions 2020

Working Sessions 2020

For the 2020 Conference at American University in Washington, DC, which will be held from October 8-10, H.S.A. plans to pilot a new format of peer-to-peer and mentorship gathering: two-hour working sessions clustered around conference themes. Members like you have asked for new ways of connecting, being involved, and many of you have expressed the desire to make our collective scholarship relevant to conversations in policymaking, philanthropy, and legislation regarding Haiti. We know that cultivating a diverse and inclusive scholarly community, a lakou, is one of the ongoing strengths of our association. Working sessions will both build on this strength and foster more engaged scholarship.

At our next conference in Washington, in addition to plenaries and concurrent sessions, H.S.A will dedicate space to accommodate the following six sessions.

Please review them and contact the conveners directly for more information and secure your spot.

Education from an Island-wide Perspective

Conveners: Kiran Jayaram, April Mayes, Molly Hamm-Rodriguez, Diane Hoffman

Lessons learned from catastrophes: January 12, 2010 Earthquake and Hurricane Matthew

Conveners: Jessica Hsu, Ilionor Louis and Andrea Steinke

Solidarity as Revolt: a Haitian Visual Arts Working Session

Conveners: Cecile Accilien, Carlo Avierl Célius, Alessandra Benedicty-Kokken

“The Rights to Live Creatively”– Queer Thriving, Artistic Expression, and the Politics of Visibility in Haiti

Conveners: Josué Azor, Dasha Chapman, Erin Durban, Mamyrah Prosper

Tradwi Ayiti, Translating Haiti, Traduire Haïti, Traduciendo Haití

Conveners: Nadege Cherubin, Nathan Dize, Siobhan Meï, Carolyn Shread

Working across Disciplines toward Environmental Policy for Haiti (7 October 2020)

Conveners: LeGrace Benson, Dr. Lois Wilcken


Education from an Island-wide Perspective

Conveners: Kiran Jayaram, April Mayes, Molly Hamm-Rodriguez, Diane Hoffman

Education, and more specifically, schooling, has been a major focus for parents of school-aged children, the students themselves, teachers, policy makers, scholars, and practitioners in Haiti and the Dominican Republic. Despite all this attention, these stakeholders always seem to talk past each other. Growing out of the decade-long work of Transnational Hispaniola, this Working Session will promote a binational understanding of the common issues of access to education and quality of education in Haiti and the Dominican Republic through Breakout Groups designed to support research, training, and teaching at the primary, secondary, and tertiary levels.

The conveners will organize presentations by Haitian and Dominican representatives from universities, Ministry of Education (K-12), and educational institutions to include stakeholders from domains that have influence over what happens in relation to education island-wide. Conveners will invite presenters who can speak to access and quality of schooling on the island, targeting university-based scholars, representatives from the Ministries of Education, and practitioners. We will give preference to people from Haiti and the Dominican Republic (three from each) and seek gender equity in numbers of presenters.

Contact: April Mayes (April.Mayes@pomona.edu)


Lessons learned from catastrophes: January 12, 2010 Earthquake and Hurricane Matthew

English

 

In this session, we would like to assemble different groups of people to discuss “lessons learned” after Douz Janvye and Hurricane Matthew. Taken from the tool-box of NGO evaluation, in this working session we attempt to open the topic up beyond purely humanitarian approaches and include a diverse range of actors including community organizations, advocacy groups, practitioners, NGO workers, Department of Civil Protection (DPC), artists, etc. They will be brought together in this working session to reflect on how these two disasters have influenced and changed their practices, in addition to how practices have changed the daily lives of the communities affected by these two disasters.

We would like to engage practitioners, influencers of policy, advocates, community and others to create interdisciplinary shared knowledge. After a short round of introduction of the objectives of the session and the participants present, we would like to offer topics of discussion and have breakout sessions with representative from various disciplinary and working backgrounds on a range of agreed upon subtopics. The results of these sessions will be brought together and discussed afterwards. The aim is to bridge existing gaps between theory and practice and facilitate a sustainable dialogue between people involved in the future of Haiti by creating a multi-disciplinary approach. Conversations will foreground voices frequently ignored to be taken into consideration in addition to the other stakeholders involved in humanitarian response. This dialogue will ideally shape understandings for a path forward to collective humanitarian responses becoming much more effective and sustainable in the future.

The working session offers an opportunity to jointly look for ways to overcome and appropriate external narratives of Haiti’s state of complex and protracted (humanitarian) crisis by de-centering the focus from a purely technocratic versus a purely academic approach of intervention to a plurality of perspectives and insights on the practical lessons learned from living and working through and reflecting on January 12th 2010 and Matthew 2016. Ideally, the working sessions would path the way towards a paradigm shift in the way scholars in general and the HSA in particular perceive of their role in engaging with Haiti and provide with a set of practical ways to do so.

If you interested in joining us for this working group please send us your ideas (200-500 words) on how and why you want to contribute, ideally as a group.

Thank you!

Jessica Hsu, Ilionor Louis and Andrea Steinke

Contact : andrea.steinke@chaberlin.org

“Sa nou te aprann” apre katastwòf Douze Janvye epi Ouragan Mathieu
Kreyol Ayisien

Nan sesyon sa, nou ta renmen rasanble plizye gwoup moun pou diskite “sa nou te aprann” apre Douz Janvye epi Ouragan Mathieu. Soti twouso evaliyasyon ONG, nan sesyon travay sa nou pral eseye ouvri sijè a pi lwen pase apwoche imanitè epi enkli divès aktè ki ta enkli oganizasyon kominite, gwoup pledwaye, moun ki fè pratik, ONG estaf, Direksyon Pwoteksyon Sivil (DPC), atis, elatriye. Yo pral vin ansanm nan sesyon travay sa pou fè refleksyon sou kijan de dezas sa yo te enfliyans epi chanje pratik yo. Epitou, kijan pratik sa yo te chanje lavi chak jou nan kominite yo ki afekte pa de dezas sa yo.

Nou ta renmen angaje moun ki fè praktik, moun ki enfliyanse politik, moun ki fè pledwaye, kominite epi lòt yo pou kriye konesans pataj entèdisiplinè. Apre nou prezante objektif pou sesyon sa epi patisipan prezante tèt yo, nou ta renmen ofri kèk sijè pou diskisyon epi sesyon “breakout” avèk yon reprezantan ki sòt chak disiplin epi fomasyon pou brase lide sou sijè nou tout pral deside ansanm. Rezilta a pou sesyon sa yo pral mete ant tout moun patisipan yo pou plis diskisyon apre. Objektif la se pou konekte teyori epi pratik epi fasilate yon dyalog dirab ant moun yo ki enplike nan lavni ayiti pou kreye yon apwoche miltidisiplinè. Konvèsasyon sa yo pral mete vwa nou pa tande suivan yon priyorite avèk lót moun ki enplike nan repons imanitè. Nou ta renmen dyalog sa infliyanse konpreyansyon pou yon wout pou nou fè repons imanitè kolektif ki pi efikas epi pi dirab nan lavni a.

Sesyon travay la ofri yon opòtinite pou nou cheche mwayen ansanm pou simonte epi apwopriye naratif (enfomasyon) ekstèn sou ayiti ki nan yon eta konpleks ak yon kriz imanitè long manch le nou desantre fokis la de yon pwenn vi teknokrat kont yon apwoche  ki byen akademik epi vin yon entevansyon ki gen plizye pespektiv epi pwen vi sou sa nou te aprann  pandan nou tap viv epi nou tap travay  sou refleksyon nou te fè sou12 Janvye 2010 epi Mathieu 2016.  Nou ta renmen sesyon travay sa kriye yon wout pou chanjman model epi fason entelektyèl nan jeneral ak HSA an patikilye wè wòl yo nan angajman avèk ayiti epi bay ak yon seri ki pratik pou yo fè sa.

Siw enterese pou patisipe ann sesyon travay sa tanpri voye lide ou yo sou kijan epi poukisa ou vle kontribye, pito kòm yon gwoup. 200-500 mo yo.

Mèsi!

Jessica Hsu, Ilionor Louis e Andrea Steinke

Kontak : andrea.steinke@chaberlin.org

Leçons apprises de la catastrophe du 12 janvier et de l’ouragan Matthieu
Français

Dans le cadre de cette session, nous aimerions rassembler plusieurs groupes de personnes pour discuter des leçons apprises de la catastrophe du 12 janvier 2010 et de l’ouragan Matthieu survenu en 2016. Tirée de la trousse d’évaluation des ONG, la session de travail essaie de porter le sujet au-delà d’une simple approche humanitaire incluant divers acteurs dont des organisations communautaires, des groupes de plaidoyer, des praticiens, des staffs d’ONG, la Direction de la Protection Civile, des artistes, entre autres. Ils vont se réunir ensemble en session de travail afin de réfléchir sur la façon dont les catastrophes naturelles influencent et changent certaines pratiques. Il s’agira de voir aussi comment de telles pratiques affectent la vie quotidienne des individus dans les communautés affectées par les catastrophes naturelles.

Cette session de travail offre aussi une opportunité à l’ensemble des chercheurs en mettant à leur disposition des moyens pour s’approprier de ce qui est raconté sur Haïti afin d’aller au-delà de la crise humanitaire complexe et prolongée tout en s’écartant de l’approche d’intervention purement technocratique et en inventant une nouvelle approche d’intervention purement académique constituée d’une pluralité d’idées et de perspectives sur les leçons pratiques tirées de la vie quotidienne, du travail et de la réflexion. Nous souhaitons que cette session de travail puisse ouvrir une nouvelle route de changement aux intellectuels en général et à HSA en particulier qui constatera leur rôle et leur engagement avec Haïti, et mettra, en conséquence, une série d’outils à leur disposition.

Si cela vous intéresse de participer à notre session de travail, envoyez-nous des idées et suggestions sur la façon dont vous aimeriez le faire tout en nous disant pourquoi vous voulez contribuer. La participation en groupe est fortement encouragée. Vos idées et suggestions doivent se situer entre 200 et 500 mots.

Merci!

Jessica Hsu, Ilionor Louis et Andrea Steinke

Contact : andrea.steinke@chaberlin.org


Solidarity as Revolt: a Haitian Visual Arts Working Session

Solidarity as Revolt: a Haitian Visual Arts Working Session addresses the thorny and complex relationships between and among: the notions of aesthetics, art, ethnography, and the sacred. It argues that the art market and academia are ill equipped to think through these disciplinary categories. The ‘work’ then of our session is to explicitly present the scholarship of esteemed Haitian scholars to an anglophone context, so as to provide tools to think through (1) the relationship among these categories and (2) solidarity as a socio-philosophical concept that at times is in concert with revolt, but also offers its own praxis for coping with a neoliberal geopolitical order. Our proposed format: presentation of what is at stake; analyses of two Haitian art objects from varying perspectives; and break-out sessions led by the workshop leaders as well as invited guests to look at a third Haitian art object; with a final session considering the stakes of what it means to produce, distribute, and sell Haitian art.  We will include an object that can be perceived through touch for participants who favor the tactile as a way to perceive visual art.

Contact: Cecile Accilien (cecileaccilien@ku.edu), Carlo Avierl Célius (carlo.celius@cnrs.fr), & Alessandra Benedicty-Kokken (alessandra.benedicty@gmail.com)


“The Rights to Live Creatively”– Queer Thriving, Artistic Expression, and the Politics of Visibility in Haiti

CONVENERS

Josué Azor is a Photographer based in Port-au-Prince who has been traveling around Haiti since 2008 to merge his passion for photography and his appreciation of Haitian practices. His first series on Vodou Roots was presented in Haïti, Italy, Benin and Burkina Faso (Fespaco). Over the past five years, Josué has been exploring the night in Port-au-Prince and the LGBTI community in Noctambules. His project has been exhibited regularly in Haiti and Internationally. He is also a member of Kolektif 2 dimansyon, K2D, a collective of young Haitian photographers based in Haiti dedicated to photojournalism and visual arts.

Dasha Chapman (Ph.D. Performance Studies, NYU) is an interdisciplinary dancer-scholar whose research, teaching, and performance work in critical dance studies moves through a nexus of African diaspora theory, performance studies, ethnography, queer/gender studies, and Caribbean thought. Her writing appears or is forthcoming in The Black Scholar, Journal of Haitian Studies, Theater Research International, Dance Chronicle, Theatre Journal, and Women & Performance: a journal of feminist theory. Chapman also devises collaborative site-specific performance work that activates submerged history in both Haiti and the U.S. Currently, Chapman is Visiting Assistant Professor of Dance at Davidson College.

Erin Durban is an assistant professor in the Department of Anthropology at the University of Minnesota–Twin Cities, affiliated with Gender, Women, Sexuality Studies and American Studies. They are an interdisciplinary scholar who is the former managing editor of Feminist Formations and has publications in Women & Performance, Feminist Formations, Transgender Studies Quarterly, The Journal of Haitian Studies, American Ethnologist, The Feminist Wire, The Arizona Journal of Hispanic Cultural Studies, and Anthropology News. Durban’s book, “The Sexual Politics of Empire: An Ethnography of Postcolonial Homophobia in Haiti,” focuses on the gender and sexual politics of French colonialism and American imperialism in Haiti.

Mamyrah Prosper’s doctoral work centered on a coalition of social movement organizations calling for an end to the ongoing “non-governmental” occupation of Haiti. She is currently working on her monograph entitled Development Contested in Occupied Haiti: Social Movements, NGOs, and the Evangelical State and has published in academic and political journals like Women’s Studies Quarterly and Commune Magazine. She has also served as an organizer with land and housing rights organization Take Back the Land-Miami and is presently the International Coordinator for Community Movement Builders.

WHY WE GATHER 

In light of Charlot Jeudy’s recent murder, Haiti’s corrupt clientelistic juridical system, and the ongoing violences against Haitian LGBT/masisi/madivin/MSM, Vodou practitioners, and all those who do not conform to sexual/gendered norms, this Working Group convenes to discuss and mobilize around “the rights to live creatively.” This gathering will collectivize our shared commitments to tilting U.S. resources/privileges/efforts toward queer crusaders and artists in Haiti.

Convened by a group of U.S.-based scholars (in partnership with a Haiti-based artist and queer activist) who desire to create stronger relationships between our U.S. institutional resources/scholarly efforts and the Haitians with whom we work and are inspired, this working group will develop methods and practices that support activists, artists, and queer Haitians living every day in resistance to multiple assaults on their very existence. Through focused discussions and workshopping with both US-based and Haiti-based scholars and practitioners, we will generate dialogue and devise interventions centered on the following questions, with the dual aim of sharing strategies and creating action points:

 • How might scholars and researchers bridge the Haitian Studies of US Academies to the communities of practice in Haiti that inspire our work?
 • In what ways can our fields of expertise align with the needs, desires, and imaginations of Haitian queer and creative practitioners?
 • How could coalitional work leverage U.S.-based resources and institutions for Haiti/Haitian-led initiatives?
 • What do decolonizing methodologies look/feel/act like for our work?
 • What can we learn from projects–across research, teaching, and public-facing realms–that are already developing engaged and critically reflective praxes that do not reify geopolitical borders but rather make connections that supercede or undermine such divisions?
 • What are the frictions, tensions, and injustices that we encounter in engaged work, and how can we devise strategies to address or move through them?

DETAILS

This working group will first convene virtually, where US-based and Haiti-based scholars and practitioners meet in two pre-conference Zoom sessions to get to know one another and share resources/expertise/questions/concerns in preparation for Washington D.C. In the second session we will map our various investments and create smaller subgroups depending on the projects people are interested in working on. Our focused workshop session at HSA will then build these relationships by sharing strategies and devising interventions that can actively create bridges between U.S. and Haitian initiatives.

Taking HSA 2020’s proposal of “Embodying a New Praxis” literally, we are interested in ways we can actually physically put into motion in our own scholarly and activist praxes the ideas and ideals we hold dear. What does a Haitian Studies praxis entail and require of us? How can we actively and continuously tilt our work back to Haiti and Haitians, remaining in dialogue and forging together with more equity–and humility? Working across U.S. and Haitian affiliations, we use this opportunity for gathering to build coalitional relationships, projects, and plans for moving forward together.

We imagine each convener will initially head a subgroup based on his/her/their expertise, but also leave room for participants to forge their own connections depending on their own interests, knowledges, skills and access to resources. We aim to together identify key components of a decolonizing, embodied praxis for an engaged Haitian Studies. We hope to leave our working session at HSA with new ideas as well as plans for how to do our work in alignment with the principles identified.

APPLY

Please submit a 150-word bio and a 250-word proposal discussing why this convening is of interest, to dachapman@davidson.edu and madougeprosper@davidson.edu by March 24. Decisions of acceptance will be sent out by April 1. Participants must be available to meet twice virtually between August 15 and September 30, and desire to continue the work after the session meeting at HSA in October.

***********

TIT GWOUP TRAVAY LA

Dwa pou Viv Kreyativman: Kominote M, Ekspresyon Atistik, ak Politik Vizibilite an Ayiti

POUKISA NOU RASANBLE

Etan done lamò Charlot Jeudy, korisyon nan sistèm jiridik Ayiti, ak vyolans ki sible LGBTI/masisi/madivin/MSM, moun ki pa konfòme yo ak nòm seksyèl/sèks, ak Vodwizan, Gwoup Travay sa a konvoke pou diskite ak mobilize sou kesyon “dwa pou vivi kreyativman.” Rasanbleman sa a pral kolektivize angajman nou pou transfere resous/privilèj/zefò ki soti Etazini pou apiye militan ak atis Kominote M yo an Ayiti.

Se yon gwoup entelektyèl ki baze Etazini (an kolaborasyon avèk yon atis Kominote M la ki baze an Ayiti), ki te vle kreye de relasyon pi sere ant resous enstitisyonèl nou yo/zefò akademik yo ak Ayisyen/Ayisyèn yo ki enspire nou e ki kolabore avèk nou, ki konvoke gwoup travay sa a, pou devlope metòd ak pratik ki apiye militan, atis, ak Kominote M la k ap goumen chak jou kont yon latriye atak sou egzistans yo menm. Atravè diskisyon konsantre ak atelye avèk entelektyèl akk pratikan ki baze Etazini ak Ayiti, ansanm nou pral kreye yon dyalòg ak elabore entèvansyon ki santre sou kesyon ki swiv yo, ak objektif doub ki se pataje estrateji ak kreye pwen aksyon:

 • Kijan entelektyèl ak chachè ta ka konekte Haitian Studies nan akademi Meriken ak kominote an Ayiti yo ki enspire travay nou yo?
 • Nan ki fason domèn nou yo kapab aliyen ak bezwen, dezi, ak imajinasyon Kominote M ak pratikan kreyatif yo?
 • Kijan travay nan kowalisyon kapab ogmante ak dirije resous ak enstitisyon Etazini yo apiye inisyativ pou Ayiti oswa inisyativ Ayisyen/Ayisyèn ap dirije?
 • Nan travay nou, ak kisa metodoloji dekolonizatris yo sanble? Kijan nou santi metodoloji dekolonizatris yo nan kò nou? Kijan metodoloji dekolonizatris yo aji?
 • Kisa nou ka aprann nan pwojè – atravè rechèch, ansèyman, ak domèn piblik – ki deja devlope de pratik angaje ak refleksif ki pa reyifye fwontyè jeopolitik, men pito ki kreye koneksyon ki ranplase oswa febli divizyon sa yo?
 • Ki fwotman, tansyon, ak enjistis nou kontre nan travay angaje, e kijan nou ka elabore estrateji pou adrese oswa pase atravè yo?

APLIKE

Tanpri soumèt yon biyografi 150 mo ak yon pwopozisyon 250 mo ki eksplike poukisa konvokasyon sa a enterese w, bay dachapman@davidson.edu ak madougeprosper@davidson.edu anvan 24 Mas. Desizyon yo aksepte yo pral voye soti nan 1 avril. Patisipan yo dwe disponib pou kontre de fwa vityèlman ant 15 dawout ak 30 septanm. Patisipan yo tou dwe anvi kontinye travay la apre rankont HSA la nan mwa oktòb.


Tradwi Ayiti, Translating Haiti, Traduire Haïti, Traduciendo Haití

Conveners: Nadege Cherubin, Nathan Dize, Siobhan Meï, Carolyn Shread

Working Session description:

This working session will be dedicated to the history and practice of translation and interpreting in the context of Haiti and its diasporas, highlighting current trends, conversations, and practices. This session will be led by four Haitian Studies scholars with expertise in translation studies, literary translation, and interpreting. This working session will address four important spheres of translation and interpreting in the Haitian context:

1) Kreyòl-English, English-Kreyòl interpretation and professional translation—what does a career in Kreyòl-English translation and interpretation look like? How does one become a professional translator and/or interpreter?

2) Literary translation— who is translating Haitian literature? What languages is Haitian literature written in? What does an ethical process of literary translation look like in terms of translating Haitian literature for a global audience?

3) Caribbean and Haitian approaches to translation theory—what is Translation Studies? What scholarship exists on translation in the context of Haiti and its diasporas? How are folks in Haitian Studies theorizing/utilizing translation in their scholarship?

4) Translation in the classroom—how can translation methodologies and theories inform the ways in which Haitian texts are read and circulated in the classroom?

After brief introductions, participants will attend a break-out session of their choice that will focus on one of these areas. During these break-out sessions participants will gain practical knowledge about translation as a creative practice, scholarly field, educational tool, and a career path through dialogue, hands-on activities, and group work. The goal of this working session is to encourage scholars and educators to see the ways in which translation informs their engagement with Haitian history, politics, and culture.

If you are interested in participating in this working session please email Siobhan Meï (siobhanander@umass.edu) by Friday March 27 with the following information:

 • Your top two choices for break-out sessions that you would like to participate in, listed in order of preference (for choices see options 1-4 listed above)
 • A short description of your interest in translation (200 words)
 • A brief bio (200 words)

Tradwi Ayiti, Translating Haiti, Traduire Haïti, Traduciendo Haití

Entèvenan: Nadege Cherubin, Nathan Dize, Siobhan Meï, Carolyn Shread

Deskripsyon Atelye Travay lan:

Atelye travay sa a ap konsantre sou istwa ak pratik domèn tradiksyon (ekri), entèpretarya (oral) nan kontèks Ayiti ak dyaspora l yo, nan mete aksan sou tandans, deba, ak pratik aktyèl yo. Atelye sa a ap gen kat entelèktyèl Etid Ayisyen k ap dirije l, ki gen ekspètiz nan etid tradiksyon, tradiksyon literè, ak entèpretarya nan kontèks Ayisyen:

 • Entèpretarya avèk tradiksyon nan kad travay pwofesyonèl, konbinezon Kreyòl-Angle, Angle-Kreyòl—kisa yon karyè nan tradiksyon ak entèpretarya Kreyòl<>Angle enplike? Kouman yon moun ka vin yon entèprèt/tradiktè-tris pwofesyonèl?
 • Tradiksyon literè—kiyès k ap tradwi literati Ayisyèn lan? Nan ki lang literati Ayisyèn yo ekri? Ki kad etik ki anplas nan pwosesis tradiksyon zèv literè sa yo lè literati Ayisyèn ap tradwi pou yon odyans entènasyonal?
 • Apwòch Karayibeyen, Ayisyen sou teyori nan domèn tradiksyon—kisa Etid Tradiksyon ye? Ki etid ki genyen sou tradiksyon nan kontèks Ayiti ak dyaspora l yo? Kijan moun k ap fè Etid Ayisyen aplike teyori tradiksyon nan etid yo?
 • Tradiksyon anndan klas yo—kouman metodoloji ak teyori nan domèn tradiksyon an gide fason etidyan li tèks Ayisyen epi fè yo entegre anndan klas yo?

Apre yon entwodiksyon byen rapid, patisipan yo ap gen opsyon divize an ti gwoup sesyon endividyèl y ap chwazi pami youn nan tematik ki disponib yo. Pandan sesyon endividyèl sa yo, patisipan ap ekspoze ak mwayen pou yo devlope konesans pratik y ap kab aplike nan tradiksyon kòm yon fòs kreyatris, nan milye entelektyèl lan, antank zouti edikatif, ak yon opsyon pwofesyonèl nan echanj, aktivite pratik, epi gwoup travay n ap reyalize ansanm. Objektif atelye sa a se pou ankouraje entelektyèl ak edikatè konprann tout fason tradiksyon gide jan yo angaje istwa, politik, ak kilti Ayisyen.

Si w enterese patisipe nan atelye sa a, tanpri voye yon email pou Siobhan Meï (siobhanander@umass.edu) disi vandredi 27 mas avèk enfòmasyon sa yo:

 • De premye chwa prensipal ou pou sesyon tematik endividyèl ou ta renmen patisipe ladan an, mete yo nan lòd ou prefere a (gade chwa yo, opsyon 1-4, ki site pi wo yo)
 • Yon ti deskripsyon tou kout sou enterè w nan domèn tradiksyon an (200 mo)
 • Yon ti byo byen rapid (200 mo)

Tradwi Ayiti, Translating Haiti, Traduire Haïti, Traduciendo Haití

Intervenant(e)s : Nadege Cherubin, Nathan Dize, Siobhan Meï, Carolyn Shread

Descriptif :

Cette session de travail se consacrera à l’histoire et à la pratique de la traduction et de l’interprétariat dans le contexte d’Haïti et de ses diasporas. Animée par quatre chercheurs en études haïtiennes, spécialisés dans les domaines de l’interprétariat, de la traduction littéraire, de la traductologie et de l’enseignement de ces compétences, elle tâchera à mettre en évidence les conventions, les conversations et les pratiques en portant directement sur quatre sphères importantes de la traduction et de l’interprétariat dans le contexte haïtien :

1) L’interprétariat et la traduction professionnelles Kreyòl-Anglais, Anglais-Kreyòl : description d’une carrière dans le domaine de la traduction et de l’interprétariat Kreyòl<>Anglais ? Comment devenir traducteur(rice) ou interprète professionnel ?

2) La traduction littéraire : Qui traduit la littérature haïtienne ? Dans quelles langues s’écrit-elle ? Développer une pratique éthique de la traduction littéraire devant un public mondial.

3) Les approches antillaises et haïtiennes à la traductologie : Définir et discuter des recherches dans le cas d’Haïti et de ses diasporas. Comment les spécialistes dans les études haïtiennes mobilisent-ils la traduction dans leurs recherches ?

4) Traduction et pédagogie : Comment les méthodologies et la traductologie peuvent-elles illuminer la façon dont les textes haïtiens sont lus et diffusés en salle de classe ?

Après s’être présentés, les participant(e)s choisiront une séance en petits groupes de leur choix qui portera sur l’un de ces domaines. Au cours de ces réunions, les participant(e)s bénéficieront du savoir-faire concernant la traduction en tant que pratique créatrice, domaine scientifique, outil pédagogique, et parcours professionnel à travers le dialogue, des exercices pratiques et du travail de groupe. L’objectif de cette session de travail est d’encourager les chercheur(euses) et les enseignant(e)s d’imaginer les multiples façons dont la traduction facilite leur engagement dans l’histoire, la politique et la culture haïtienne.

Si vous souhaitez participer à cette session de travail, veuillez contacter Siobhan Meï (siobhanander@umass.edu) au plus tard le vendredi 27 mars avec les informations suivantes :

1) Vos deux premiers choix pour les séances de groupe auxquelles vous souhaitez participer par ordre de préférence (voir les options 1 à 4 ci-dessus).

2) Une description de votre intérêt concernant la traduction (200 mots)

3) Une biographie (200 mots)

Tradwi Ayiti, Translating Haiti, Traduire Haïti, Traduciendo Haití

Coordinadores: Nadege Cherubin, Nathan Dize, Siobhan Meï, Carolyn Shread

Descripción del taller:

Este taller está dedicado a la historia y a la práctica de la traducción y de la interpretación en el contexto de Haití y de sus diásporas. Nuestro objetivo es trazar las tendencias, discusiones, y prácticas que se vienen desarrollando en este campo en la actualidad. Los cuatro académicos que facilitarán el taller son expertos en estudios de traducción, traducción literaria, e interpretación, así como en Estudios Haitianos. El taller abordará cuatro esferas dentro del campo de la traducción e interpretación en el contexto haitiano:

1) Interpretación y traducción profesional Kreyòl-Inglés, Inglés- Kreyòl. ¿Cómo es una carrera profesional como traductor e intérprete de Kreyòl-Inglés? ¿Cómo se puede llegar a ser un traductor e intérprete profesional?

2) Traducción literaria. ¿Quién traduce literatura haitiana? ¿En qué idiomas se escribe la literatura haitiana? ¿Qué implica traducir de manera ética la literatura haitiana para un público global?

3)  La teoría de la traducción desde el Caribe y Haití. ¿Qué son los Estudios de Traducción? ¿Qué estudios existen acerca de la traducción en el contexto de Haití y sus diásporas? ¿Cómo se teoriza y utiliza la traducción dentro de los Estudios Haitianos?

4) Traducción en el aula. ¿Cómo pueden las metodologías y teorías relacionadas con la traducción influir en la manera en la que se leen y se circulan los textos haitianos en el contexto educativo?

Tras una breve introducción, los participantes se dividirán en los grupos que hayan elegido. Cada grupo se centrará en una de las cuatro áreas descritas arriba. En estos grupos, los participantes aprenderán acerca de la traducción como práctica creativa, como campo académico, como herramienta pedagógica y como trayectoria profesional, a través de diálogos, actividades, y trabajo en grupo. El objetivo de este taller es animar tanto a académicos como educadores a considerar las formas en que la traducción construye su relación con la historia, la política y la cultura haitianas.

Si está interesado en participar en este taller, por favor, envíe un email a Siobhan Meï (siobhanander@umass.edu) antes del viernes 27 de marzo con la siguiente información:

 • Sus dos opciones principales para los grupos de trabajo en los que quiera participar, en orden de preferencia (vea la lista de arriba del 1 al 4 para ver las opciones disponibles).
 • Una pequeña descripción sobre su interés en la traducción (200 palabras)
 • Una biografía breve (200 palabras)


Working across Disciplines toward Environmental Understanding for Haiti (7 October 2020)

Through this working session, we aim to (1) define a set of recommendations for management of Haitian land and natural resources in a time of climate change and profound environmental challenges, and (2) develop more effective models of environmental communication moving forward. Haitian history bears numerous approaches to environmental policy, ranging from excessive resource exploitation (at the level of central government) to a more balanced exchange that sees humans as integral participants within the ecosystem (at the level of a decentralized rural population). The balance of power weighted toward the former pole has brought large-scale destruction of ecosystems and loss of resources. Furthermore, such externally imposed policies as those of the United States Occupation (1915–34) have exacerbated the erosion of Haiti’s ecosystems. Today, Haiti ranks among the most vulnerable nations to climate change.

We hope to include Haitianists from a range of academic disciplines (natural sciences, social sciences, and humanities) and practitioners with diverse language, gender, and generational perspectives. This working session will examine case studies of programs directly involved in such initiatives as shoreline restoration, forestry, water resources management, and sustainable agricultural programs. We are particularly seeking those who can report on cooperative collaborations with ordinary residents, citing their insights, concerns, advice, and resistance. Participants will identify models with the potential to revolutionize policy and compile a set of recommendations based on grounded realities.

Contact:

LeGrace Benson (Lead Convener), legrace.benson@gmail.com

Lois Wilcken (Co-convener), makandal@earthlink.net

 

Konbit miltidisiplinè pou konesans anviwònman ann Ayiti (7 òktòb 2020)

Nan sesyon travay sa a, nou pral mete tèt nou ansanm pou nou (1) idantifye yon seri rekòmandasyon pou jere tè ansanm avèk lòt resous natirèl nan mitan chanjman klimatik ak lòt defi nan anviwònman an, epi (2) devlope kèk bon modèl pou nou kominike sou pwoblèm anviwònman an apre sesyon sa a. Nan istwa peyi d Ayiti, yo konn sèvi ak diferan apwòch sou kesyon regleman sou anviwònman soti sou esplwatasyon resous san limit (nan nivo gouvènman santral la) rive sou yon sistèm ki pi balanse kote yo gade moun kòm eleman ki fè on sèl ak sistèm ekolojik la (nan nivo popilasyon riral desantralize). Premye apwòch la gen tandans kraze sistèm ekolojik la anpil, li gen tandans detwi resous yo. Anplis, politik peyi etranje yo—tankou jan peyi Etazini te enpoze Ayiti sa pou l fè pandan premye okipasyon an (1915–34)—te ogmante ewozyon ekosistèm peyi a. Jounen jodi a, Ayiti pami peyi ki gen plis defi nan kesyon chanjman klimatik.

Nou ta renmen rasanble espesyalis k ap travay sou Ayiti ki nan diferan domèn akademik (syans natirèl, syans sosyal, ak syans imèn) ansanm ak moun ki reprezante divès pwennvi sou koze lang, idantite seksyèl, moun diferan jenerasyon, elatriye. Konbit sa a pral etidye pwogram ki enplike dirèkteman nan travay tankou restorasyon bòdmè, pran swen forè yo, jesyon dlo, ak agrikilti dirab. Nou enterese anpil nan tande temwayay moun ki nan koperativ kolaborasyon ak moun ki rete nan kominote yo, epi ki ka pataje esperyans yo, enkyetid yo, konsèy yo, ak rezistans yo. Patisipan yo ap gen pou yo idantifye modèl ki gen kapasite pou chanje politik, epi konpile on seri rekòmandasyon ki konekte ak reyalite yo.

Nou remèsye Espas Kreyòl pou tradiksyon an.

Kontak:

LeGrace Benson (Premye Metrès Lanbi), legrace.benson@gmail.com

Lois Wilcken (Dezyèm Metrès Lanbi), makandal@earthlink.net

 

Conference > 32nd Annual Conference Call for Papers (English)

32nd Annual Conference Call for Papers (English)


Nou La Pi Rèd! Embodying a New Praxis

October 8-10, 2020
The American University
Washington, DC

Submit your proposal NOW!

In Haiti and throughout the world, people are protesting against neoliberal austerity, state corruption, the shift to authoritarianism, and unbridled repression. Moments such as these oblige scholars and professionals to do more than talk or write. We are compelled to come together to think critically and productively about how theory and practice intertwine and how to incite meaningful change.

The 32nd annual conference of the Haitian Studies Association in Washington, D.C. is a call to focus on our praxis as Haitianists, and to examine the ways we work within and against transnational discourses, economic structures, practices of racialization, and policies. Thinking through our professional, disciplinary and interdisciplinary lenses, we ask: What does truly transformational scholarship look like? How do we foreground perspectives that have historically been excluded and paint a more complete picture of Haiti’s past and the possibilities for her future?

International media often portray Haiti as being in a continuous crisis since its successful revolution for independence in 1804. This representation of history simultaneously fails to consider Haiti’s transnational roots and global connections as well as how Haitians persist in their valiant fight for their freedom and sovereignty. Despite the triumph of the Haitian Revolution — an “unthinkable” act in the words of anthropologist/historian Michel-Rolph Trouillot — the event threatened the core of white supremacy and resulted in dire repercussions against the new nation. In the face of “Western” critics we aim to highlight real concerns in the country and to stand in solidarity with Haiti. Men nou la! (We are here!)

The H.S.A. 2020 Conference is an opportunity for conversations across advocacy NGOs, policymakers, and international institutions who will benefit from the reservoir of interdisciplinary knowledge that H.S.A. has been filling for over 30 years. Conversely, scholars of Haiti will have the opportunity to learn about processes of advocacy, media, policy, and action from practitioners. We invite proposals for papers, panels, workshops, roundtable discussions and performance pieces that explicitly interrogate, correct and/or create course-changing narratives about, and practices for Haiti. Priority will be given to proposals that deploy a reflexive understanding of our positions as humanists, artists, scientists and working professionals as well as an appreciation for the social hierarchies that shape the type of work we engage in. We especially encourage presentations that stimulate reflection on our multiple and variously-situated identities; across languages; and our legal and employment statuses.

Proposals for papers, panels, workshops, roundtables, performances, and installations are due April 15 May 1st.

NEW THIS YEAR! WORKING SESSIONS

In addition to plenaries and concurrent sessions, H.S.A. 2020 will dedicate space to accommodate up to eight Working Group Sessions. We will solicit conveners whose proposals work through and extend the conference themes through practical, methodological and theoretical approaches reflective of the strides Haitian Studies is making in the 21st century.

Please see additional information by CLICKING HERE.

PLENARIES

Last year, members submitted fully-constituted plenaries made up of three short (fifteen minute) papers. This year we encourage panels that bridge scholarship and practice in addition to interdisciplinary examinations of the conference theme and panels that include scholars/practitioners from Haiti and other traditionally marginalized sectors of H.S.A. Members whose panel proposals are accepted as a plenary commit to sending all three papers to H.S.A. by September 10 so they can be translated into another of the official languages of H.S.A. (Haitian Creole, French, or English). Accepted plenary submissions must also include a visual summary (e.g. PowerPoint) accessible in a language other than the language used in the oral presentation.

Proposals for Plenaries are due April 1st.

Plenary proposals that are not selected for this conference will be considered for the April 15th May 1st general deadline and do not need to be resubmitted.


Guidelines for Participation

1. Contact Information
It is essential that the contact information be listed for all participants designated in the proposal form. For every submission, there must be one contact person who will be the main email recipient. However it is important to include the name, affiliation, and email for each individual participant. Other names listed may be contacted, but it is the designated person’s responsibility to ensure everyone on the proposal form is informed and up to date.

2. Types of presentations
There are four broad categories of presentations that can be submitted:

Single papers written by one or multiple authors. These individual proposals will be grouped with other proposals of similar theme to form a panel. Each individual presentation is about 15 minutes.
Panels, roundtables or workshops. They are comprised of a group of presenters who wish to present together on a topic of their design. Group proposals have an entire timeslot of 75 minutes.
Video presentations. Depending on duration and type, documentaries may be placed together with other presentations or given a time slot. Keep in mind time slots are 75 minutes. If your work is longer, please make sure to note this in your abstract so we can determine early on if accommodations are possible.
● Installations. Depending on the nature of the proposal H.S.A. will give these presentations a time slot and floor space for their display/performance.

3. Abstracts:
In order to ensure blind review, reviewers will only see the abstract. Your abstract must not include your name, affiliation, or any other identifying information. All proposals must be “blinded” for review.

For individual submissions, please include a 250-word abstract for individual proposals, documentaries, art exhibits, and performances.For group submissions, please include a 500-word summary for group proposals. The overview should include:

● Title
● Purpose, goals, and objectives
● Methodology, conclusions, and/or questions raised
● If you need to add supplementary materials, such as images or a video trailer, please contact H.S.A. to make sure the materials are added to the proposal.

For panel proposals, please include a title and overview for each paper on the proposal form. Panels should include no more than three papers and a Chair/Discussant, who must be identified on the proposal form.

Roundtable proposals should include no more than four participants plus a Chair/Moderator, who must also be identified on the proposal form. “Roundtables” are open discussions, not a collection of individual papers. Instead of discrete paper titles, proposals should include questions to lead the discussion.

Workshop proposals should focus on particular skills to be gained and offer details about format, including schedule for activities.

Participation Limitation
H.S.A. welcomes as many people as possible to participate in the conference. Therefore, each participant is limited to one paper presentation. However, a participant can perform more than one role—presenting a paper and chairing a panel, or presenting a paper and participating in a roundtable discussion.

Registration
Registration will begin August 1st, 2020. All presenters must be members of HSA to present, must register and pay by August 30th, 2020 to attend the conference.

Proposal Review and Selection Process
An anonymous review of each conference proposal will be conducted by a minimum of two reviewers. Proposals will be reviewed on the basis of quality and contribution to the theme of the conference.

Notification of Decision
Decision regarding acceptance of presentations will be announced by July 1, 2020.

Publication in the Journal of Haitian Studies
Manuscripts from selected abstracts and presentations can be submitted for publication in the Journal of Haitian Studies (JOHS) at the end of the conference. All manuscripts will be peer-reviewed and subject to an editing process prior to final acceptance. Manuscripts should not have been published elsewhere in similar form with substantially similar content. For information on the JOHS, please contact Dr. Claudine Michel at claudine.michel@ucsb.edu.

Submit your proposal NOW!

Please contact us if you have questions regarding the proposal submission process.