Haitian Studies Association

Announcements & Statements, Conference

2023 Haitian Studies Association Film Award – Call for Submissions (July 15, 2023)

Enskripsyon pou Pri Fim Asosyasyon Etid Ayisyen

The Haitian Studies Association (HSA) is now accepting short film entries for the first 2023 Haitian Studies Association Film Award. All films that are not in Kreyòl, English or French must be submitted with English, French or Creole subtitles. If the submitter fails to provide working subtitles by the final submission deadline, the project will be considered incomplete and will be disqualified. We welcome submissions via FilmFreeway.com.

Submissions are free of charge.

Read More »


Asosyasyon Etid Ayisyen (HSA) an ap aksepte enskripsyon pou kout-metraj pou premye Pri Fim Asosyasyon Etid Ayisyen (Haitian Studies Association Film Award) nou pral bay nan lane 2023. Pou tout fim ki pa an kreyòl, angle oswa fransè, moun ki soumèt yo dwe ba yo soutit anglè, fransè oswa kreyòl. Si moun ki soumèt lan pa bay soutit anvan dat limit final la, nou pral konsidere pwojè a enkonplè epi nou pral diskalifye li.

Ou ka soumèt fim ou atravè FilmFreeway.com gratis.

Li Pi Plis »