Haitian Studies Association

Past Conferences

Call for Nominations for the HSA Board of Directors (2021)

EnglishKreyòlFrançais

 

BOARD NOMINATIONS

OPEN POSITIONS

 • Three (3) Board Members at large.
 • One (1) Student Representative (with a seat on the board of directors).

BOARD OF DIRECTORS

The Board of Directors shall administer the affairs of Haitian Studies Association (HSA). The terms of the elected members shall be for three years. Contingent on the number of vacated positions, new members shall be elected every year electronically or by paper ballot at the annual meeting as prescribed in the By-Laws. The Board of Directors shall carry out HSA’s mission, purposes and goals, and promote its professional interests. The Board must also ensure that ties are maintained with Haitian academic institutions. The Board of Directors shall oversee the business of the HSA, manage its properties, receive gifts, grants, and donations; approve and implement annual budgets, and take all the necessary actions in the interest of HSA.

STUDENT REPRESENTATIVE

There shall be a designated student member. The nominee must have attended at least one of the last three conferences and be a member in good standing and must demonstrate a potential for making contributions to the field of Haitian Studies. In the event that the student member is no longer a student, s/he will continue to serve as a board member until the next scheduled election. The student representative will receive an established and set stipend to attend the HSA annual meeting.

The Student Representative is a member of The Emerging Scholars Committee, which provides directions to the Board of Directors on all matters that pertain to the scholarship and development of undergraduate and graduate students and all other scholars who have recently completed graduate degrees and/or at the beginning of their careers. The committee also oversees the annual Emerging Scholars events and research and travel awards. The Student Representative may chair the Emerging Scholars Committee.

 

RESPONSIBILITIES OF BOARD MEMBERS

Each Board member is expected

 • To be knowledgeable about and support the organization’s mission, services, policies, and programs.
 • Support the Board in carrying out its fiduciary responsibilities.
 • Attend all board and committee meetings and functions, which consist of the Annual Conference held either in October or November, as well as the Annual Board Meeting held every April ( the location of both meetings varying in accordance with the location of the conference), and in addition periodical – usually monthly – conference calls, variable according to work to be done.
 • Serve on standing and ad hoc committees or task forces, and offer to take on special assignments.
 • Recruit members to and inform scholars about the Association.
 • Seek candidates (for election to the Board) who can make significant contributions to the work of the Board and the Association.
 • Keep up-to-date on major developments in Haitian Studies.
 • Serve the full length of the three-year term.
 • Active participation is required to remain a member of the board (no participation may lead to removal). 

NOMINATION REQUIREMENTS

Each nominee for Board membership

 • must have been a member of HSA for three consecutive years;
 • must have attended two out of the last five Haitian Studies Association Conferences
 • must be enrolled in an accredited full-time program to be a student representative.

NOMINATION PROCEDURES

All members of the Haitian Studies Association may enter a nomination. Self-nominations are welcomed. Board members may be nominated to run for election again.

 

Nomination materials should include a brief statement (400 words maximum) describing expertise, experience, and interest in Haitian Studies, and a recent CV and a photo. The deadline for nominations is 28 September 2020, 11:59 pm EST. Voting will take place by electronic ballot prior to the conference dates, October 8 – 10, 2020. The newly elected Board Members will be announced at the business meeting on 10 October 2020, at the conclusion of the conference.

To enter a nomination or self-nomination, please complete the form here.

 


 NOMINASYON POU KONSÈY DIREKSYON 

 

PÒS KI OUVÈ:   

 • Twa (3) Manm Konsèy la.
 • Yon (1) reprezantan etidyan yo (ki gen yon plas nan konsèy direksyon a).

KONSÈY DIREKSYON

Konsèy Direksyon jere zafè Asosyasyon Etid Ayisyen (sig anglè “HSA”). Tèm manm eli yo se pou twa zan. Depandaman sou kantite pòs ki vid yo, nouvo manm yo fè eleksyon chak ane elektwonikman oswa pa bilten vòt sou papye nan reyinyon anyèl la, jan sa preskri nan règleman HSA yo. Konsèy Direksyon an enplemante misyon HSA a, plan ak objektif li yo, ak ankouraje enterè pwofesyonèl li yo. Konsèy Direksyon an asire ke HSA kenbe lyen ak enstitisyon akademik ayisyen yo. Li sipèvize biznis HSA a, jere pwopriyete li yo, resevwa kado, sibvansyon, ak don; li apwouve epi aplike bidjè anyèl yo, epi pran tout aksyon ki nesesè nan enterè HSA.

REPREZANTAN ELÈV

Konsèy Direksyon a gen yon manm elèv pou reprezante elev yo. Kandida a dwe te asiste omwen youn nan twa dènye konferans yo, li dwe yon manm nan bon pozisyon ak HSA epi li dwe demontre yon bonjan potansyèl pou kontribiye nan domenn Etid Ayisyen an. Si reprezantan elèv yo pa yon elèv ankò, li pral kontinye sèvi kòm yon manm konsèy jiskaske pwochen eleksyon an fet. Genyen on fon etabli pou peprezantan elèv la ka patisipe nan reyinyon anyèl HSA a.

Reprezantan Elèv yo se yon manm nan Komite Chèchè Emèjan la, ki bay konsèy nan  nan Konsèy Direksyon a sou tout zafè ki gen rapò ak devlopman akademik depi nan lisans rive nan doktora ak tout lòt aktivite manm ki fèk gradye nan on pwogram doktora, epi kòmanse karyè yo. Chak ane, Komite a sipèvize tou Evènman Chèchè Emèjan a ak bous rechèch ak vwayaj. Reprezantan Elèv la ka prezide Komite Chèchè Emèjan a.

  

RESPONSABILITE MANM KONSÈY YO.

Men responsabilite chak manm konsèy la:

 • Aprann konnen epi bay sipò pou kore misyon òganizasyon an, sèvis li, règleman li, ak pwogram li.
 • Bay konsèy la sipò pou li rive ranpli responsabilite finansyè li.
 • Prezan nan tout reyinyon konsèy la ak komite li yo, ki fèt an pèsòn de (2 ) fwa nan ane a, nan konferans anyèl la ki an Oktòb/Novanm, epi an Avril, nan menm kote a (selon kote konferans anyèl la pral fèt). Mete sou reyinyon an pèsòn sa yo, gen reyinyon pa telefòn apepre chak mwa.
 • Travay nan diferan komite konsèy la pral fòme epi ofri sèvis ou pou pwojè espesyal.
 • Rekrite nouvo manm epi enfòme lòt inivèsitè sou asosyasyon an.
 • Chèche kandida (pou eleksyon konsèy la) ki ka kontribye solidman nan travay konsèy la ak asosyasyon an.
 • Rete enfòme sou nouvo konesans k ap devlope nan Etid Ayisyen.
 • Sèvi asosyasyon an pandan tout twa (3) ane manda a.
 • Patisipasyon manm ki eli a nesesè pou li ka rete manm konsèy la. Ofisye yo ka konsidere yon manm ki eli men ki pa patisipe kòm yon demisyonè.

EGZIJANS NOMINASYON AN

Pou yon manm asosyasyon an nonmen pou eleksyon konsèy la li ta dwe:

 • Manm Asosyasyon Etid Ayisyen an pandan twa (3) ane konsekitif.
 • Prezan nan de (2) sou senk (5) dènye konferans Asosyasyon Etid Ayisyen an.
 • (Pou reprezantan elèv yo) Matrikile nan yon pwogram lisans, metriz oswa doktora a plen tan.

PWOSESIS NOMINASYON AN

Tout manm Asosyasyon Etid Ayisyen an gen dwa nonmen yon kandida. Kandida yo ka nonmen tèt yo tou. Manm konsèy kouran an yo ka nonmen pou renouvle manda yo.

 

Dokiman ki nesesè yo se: yon deklarasyon kout, (pa plis pase 400 mo) ki dekri ekspètiz, eksperyans, ak enterè kandida a nan etid ayisyen, yon CV kouran, yon foto. Dènye dat pou nominasyon yo se 28 Septanm 2020, 11:59pm lè Ayiti. Eleksyon an ap fèt ak bilten elektwonik anvan konferans la, jiska semenn konferans la, rive 10 Oktob 2020. Anons eleksyon an ap fèt nan reyinyon biznis konferans la 10 Oktob 2020, anvan fin kolok la.

 

Pou nonmen yon moun oubyen nonmen tèt ou kòm kandida pou konsèy direksyon Asosyasyon Etid Ayisyen, reponn kesyon epi telechaje dokiman egzijib yo isit la. 

 


APPEL À CANDIDATURE POUR LE CONSEIL DE DIRECTION

 

CANDIDATURE

 • Trois (3) positions au Conseil de direction sont ouvertes aux membres.  
 • Un (1) représentant des étudiants (tenant un siège au conseil de direction).

LE CONSEIL DE DIRECTION 

Le conseil de direction est chargé de gérer les affaires de l’Association des études haïtiennes (soit le sigle anglais “HSA”). Le mandat des membres élus est de trois ans. En fonction du nombre de postes vacants, les nouveaux membres sont élus chaque année par voie électronique ou par bulletin de vote à l’assemblée annuelle tel que prescrit dans les statuts. Le conseil de direction s’acquitte de la mission, des buts et des objectifs de HSA et promeut ses intérêts professionnels. Le Conseil doit également s’assurer que les liens sont maintenus avec les institutions universitaires haïtiennes. Le conseil de direction supervise les activités de la HSA, gère ses propriétés, reçoit des offres, des subventions et des dons; le Conseil approuve et mets en œuvre les budgets annuels et prends toutes les mesures nécessaires dans l’intérêt de HSA.

REPRÉSENTANT(E) DES ÉTUDIANTS

Le Conseil de Direction inclut aussi un étudiant désigné comme représentant des étudiants. Le candidat doit avoir assisté à au moins l’une des trois dernières colloques, être membre en règle, et doit démontrer un grand potentiel de contribution au sein des études haïtiennes. Dans le cas où le représentant des étudiants désigné n’est plus étudiant, il / elle continuera à tenir un siège en tant que membre du conseil jusqu’à la prochaine élection prévue. Le représentant des étudiants recevra une bourse établie et fixe pour assister à la réunion annuelle de la HSA.

Le représentant des étudiants est membre du Comité des Chercheurs Émergents, qui fournit des directives au conseil de direction sur toutes les questions relatives au développement académique et intellectuel des étudiants de premier cycle et des cycles supérieurs et de tous les autres chercheurs qui ont récemment terminé leurs diplômes d’études supérieures et / ou sont au début de leur carrière. Le comité supervise également les événements annuels des chercheurs émergents ainsi que les bourses de recherche et de voyage. Le représentant étudiant peut diriger le comité des étudiants émergents.

 

Responsabilités des membres du Conseil de Direction :

 • Connaître et appuyer la mission, les services, les politiques et les programmes de l’association. 
 • Assister le Conseil à mener ses responsabilités fiduciaires. 
 • Être présent à toutes les réunions et fonctions du conseil et des comités ponctuels, qui comprennent la conférence annuelle tenue en octobre ou novembre et la réunion annuelle du conseil en avril dont le lieu varie avec celui de la conférence. 
 • Participer aux téléconférences régulières qui varient selon les besoins du conseil et des comités.  
 • Contribuer aux tâches des comités permanents ou aux commissions ad-hoc et offrir de l’aide à des projets particuliers.
 • Recruter des membres et promouvoir l’association auprès des universitaires et chercheurs. 
 • Identifier des candidats qui peuvent sérieusement contribuer aux activités du Conseil ou de l’association et qui pourront éventuellement faire partie du Conseil.
 • Se tenir au courant des évolutions majeures dans le domaine des études haïtiennes.
 • Servir un mandat de trois ans.
 • La participation active des membres est nécessaire pour rester membre du Conseil. 

EXIGENCES DE MISE EN CANDIDATURE

Un candidat doit :

 • Être membre de l’Association des Études Haïtiennes pendant trois années consécutives. 
 • Avoir assisté à deux des cinq dernières conférences annuelles de l’association.
 • (Le représentant des élèves) Être enregistré à un programme accrédité à temps plein pour représenter les étudiants.

PROCEDURES DE MISE EN CANDIDATURE

Tous les membres de l’Association des Études Haïtiennes sont éligibles et l’auto-désignation est aussi encouragée. Les membres du Conseil actuel peuvent êtres réélus pour un autre terme.

 

Les documents requis pour l’application comprennent : un court résumé biographique (400 mots) décrivant l’expertise, l’expérience et l’intérêt porté aux études haïtiennes, un récent curriculum vitae et une photo. La date d’échéance pour les nominations est le 28 septembre 2020, 11:59 pm EST. Les votes auront lieu par ballot électronique avant la conférence qui se tiendra du 8 au  10 Octobre 2020. Les nouveaux élus seront présentés à l’assemblée générale en fin de conférence, le 10 Octobre 2020. 

 

Pour soumettre votre candidature ou celle d’un autre candidat, remplissez le formulaire ici.