Haitian Studies Association

Journal of Haitian Studies

Journal of Haitian Studies – Call for Submissions

CALL FOR SUBMISSIONS

Journal of Haitian Studies Special Issue on the Environment

Special Issue Editor: Rebecca Dirksen, Indiana University

Extended Deadline: November 15, 2020

Photo Credit: R. Dirksen, 2012.  High waters in Lake Azuei. Note Sabal palms and other trees in the water facing death by asphyxiation.
Crédit photo: R. Dirksen, 2012.  Montée des eaux du Lac Azuéï. Vue de lataniers, les pieds dans l’eau et leur future mort par asphyxie.
Foto : R. Dirksen, 2012. Gwo dlo nan Lak Azuei. Remake pye palmye sabal yo ak lòt pye bwa nan dlo a k ap fè fas a lanmò pa asfiksi.

 

EnglishKreyòlFrançais
 

English

Globally we are confronted by a precariously changing climate—in ecological, political, economic, and spiritual terms. Few places face more immediate and profound consequences than Haiti: amid presently unfolding political and economic turmoil, the Global Climate Risk Index has repeatedly ranked the country as among the most vulnerable nations in the world to the effects of extreme weather events related to climate change (e.g., Eckstein, Künzel, and Schäfer 2017). Moreover, Haiti’s ecosystems have endured numerous pressures and threats extending back centuries to the earliest moments of colonial conquest, resulting in species decline, soil erosion, deforestation, compromised water sources, and the degradation of shorelines and coastal waters, among other situations of loss and disruption. Such challenges in turn affect the viability of agriculture, public health, governance and sovereignty, and other matters at the core of human (and non-human) life.

Together these conditions demand that we become more aware of our roles in the construction of the Anthropocene as an epoch driven by unrestrained extractivism (Crutzen 2006, Gomes-Bares 2017, Yusoff 2018). They mandate that we think carefully and creatively about broader systems that have led to this point, including the long-churning slow violence that systematically undermines certain people and privileges others (Nixon 2011, Paravisini-Gebert 2016). They require that we commit to act toward environmental justice in ways that draw in not just scholars, but community members and activists beyond institutional settings (Carter et al. 2010). They insist that we question the stark human-nature dualism that excuses our voracious appetites for consumerism with a commonly held Judeo-Christian conviction that it is “God’s will that man exploit nature for his proper ends” (White 1967: 1205). They ask us to consider the entanglements, mutualities, and symbiotic relationships in this multispecies world (Haraway 2016). They return our attention to indigenous worldviews that promote traditional ecological knowledge (Berkes 1993), including, in Haiti, Vodou as a sacred ecology that teaches ecological metaphysics and environmental awareness (Dirksen 2018).

In recognition of the wealth of scholarship presented at the 2016 Haitian Studies Association conference on Haiti’s ecosystems and previous publications (e.g., Bellande 2015, Emmanuel 2012, Rouzier 1997, et Séverin 2008) and in line with the growing global momentum for climate change activism, the Journal of Haitian Studies announces its commitment to investigating “Climate Change, Sacred Ecologies, and Environmental Activism in Haiti.” With this special issue, we offer a platform for critical and engaged scholarship that casts Anthropogenic conditions into a different light and that offers revisions to how Haiti’s environmental challenges are discussed and confronted. We seek accounts and storylines that speak to ecological matters from multiples perspectives: the sciences, the humanities, the arts, medical fields, spiritual domains, and beyond. We hope to discover instances of practical activism and to cultivate our “arts of noticing” (Tsing 2015). We place emphasis on alternative modes of thinking—for example, on the value of traditional ecological knowledge and sacred ecologies (emanating from Vodou or other Afro-Atlantic belief systems, or Christianity, Judaism, Islam, Bahá’í Faith, etc.) to communicate meaningfully across socio-economic divides. We therefore issue this wide-reaching call to scholars, activists, artists, health care providers, spiritual practitioners, and community members who have something to say about Haiti’s ecosystems and the worldviews that shape it. In recognizing the many voices and modes of communication, we will entertain a variety of formats and encourage collaborative writing. To enable broader participation, we ask authors to restrict their submissions to 8,000 words or less.

Further, as an integrated part of this project, we seek to collaboratively build a multilingual, multimodal database of sources of international scope addressing environmental matters in and around Haiti. Beyond formal articles, we therefore warmly invite contributions of citations for relevant resources by scholars of varied backgrounds and experiences. We especially welcome contributions from and recognition of work done by colleagues based in Haiti and the wider Caribbean.

 

Send submissions to relfman@ucsb.edu by November 15, 2020

Please follow submission style guidelines, found at

https://www.haitianstudies.org/journal-of-haitian-studies/

All submissions will go through peer review

 


Kreyòl

Nimewo espesyal Jounal Etid Ayisyen
Chanjman Klima, Ekoloji Sakre, ak Lit pou Pwoteksyon Anviwònman ann Ayiti
Editè nimewo espesyal la: Rebecca Dirksen, Inivèsite Indiana
Dènye dat limit: 15 novanm 2020

Globalman, n ap fè fas ak yon klima chanjman ki frajilize nou, nan ekoloji, politik, ekonomi, ak relijyon. Ayiti se yon nan peyi ki ap sibi konsekans ki pi imedya ak pi pwofon. Nan debandad ekonomik ak politik k ap devlope kounye a, Endex Global Ris Climatik la mete Ayiti pami peyi ki ka pi frajil lè pral gen move tan ekstrèm ki frape akòz chanjman klimatik yo . Sa ki pi rèd la, depi 500 ane, depi premye okipasyon kolonyal yo enpoze yo sou zile a, sistèm ekolojik yo ap soufri atak an menas ki fè yon seri espès ap disparaèt, dlo ap pote tè yo ale, rak bwa ap disparèt, sous dlo ap detwi, rivaj ap dekonstonbre, elatriye… Defi sa yo ap vin gen konsekans negatif sou agrikilti, sante piblik, gouvènman, souverènte, ak lòt domèn ki nan nan lavi moun ak lavi lòt kreyati.

Tout kondisyon sa yo mande pou nou pran konsyans wòl pa nou nan epòk Antroposèn nan, ki yon epòk kote lòm ap dominen sa k ap fèt sou late a (Crutzen 2006, Gomes-Bares 2017, Yusoff 2018). Fòk nou reflechi ak anpil atansyon ak kreyativite sou tout gran sistèm ki mete nou kote nou ye a, pami yo yon vyolans mèsbas k ap manje sèten moun alòske l ap bay lòt bourad (Nixon 2011, Paravisini-Gebert 2016). Sa egzije yon angajman pou jistis anviwònmantal ki pou rale ni save yo, ni manm kominote sivil la, ni aktivis andedan ak andeyò enstitisyon yo (Carter et al. 2010). Yo mande pou nou kesyone tèt nou sou lòm ki yon kouto debò paske konsomasyon nou pa janm ka rasazye oubyen paske nou kwè Bondye te kite latè pou nou pou nou sèvi avèk li jan nou vle (White 1967: 1205). Sa mande pou nou reflechi soun makonaj, echanj, ak relasyon nesesite youn pou lòt nou genyen ak tout lòt kreyati nan monn nan (Haraway 2016). Yo mande pou nou voye je nou sou kwayans endijèn yo ki ankouraje konesans ekolojik tradisyonèl yo (Berkes 1993), e pami yo Vodou ann Ayiti ki yon sistèm ekolojik sakre ki anseye metafisik ak konesans anviwònman (Dirksen 2018).

Nou rekonèt richès travay rechèch ki te prezante nan konferans Asosyasyon Etid Ayisyen an (HSA) an novanm 2016, ki te vin ajoute sou yon lòt seri bon jan piblikasyon sou sijè sa a (e.g., Bellande 2015, Emmanuel 2012, Neptune-Rouzier 1997, et Séverin 2008), e pou nou ka aliyen nou ak fòs mouvman global pou lite ak chanjman klimatik yo. Se poutèt sa Jounal Etid Ayisyen an ap anonse angajman li pou envestigasyon sou “Chanjman Klima, Ekoloji Sakre, ak Lit pou Pwoteksyon Anviwònman ann Ayiti.” Pou nimewo espesyal sila, n ap ofri yon platfòm pou rechèch kritik ak angaje ki ta vle bay lòt vizyon oswa revizyon pwenvi pou diskisyon ak konfwontasyon sou kondisyon antropojenik ak defi anviwònman ann Ayiti. Nou ta renmen resevwa rapò ak istwa ki reflete plizyè pespektiv nan prezantasyon ekolojik: syans, syans sosyal, atisay, medsin, relijyon, elatriye. Nou ta renmen dekouvri egzanp ki ilistre travay aktivis pratik e ki nouri kapasite nou pou nou remake (Tsing 2015). Nou ta renmen mete plis valè sou de fason altènatif pou refleksyon; pa egzamp sou enpòtans konesans ekolojik ak konesans sakre nan kominikasyon ant diferan gwoup sosyo-ekonomik (swa nan Vodou, lòt relijyon Afro-Afriken, Kretyen, Jwif, Islamik, Baha’i, etc.). Se poutèt sa nou voye yon apèl laj pou moun ki soti nan domèn akademik, sante, aktivis, espirityèl, atistik, kominotè, ki ka gen dekwa pou yo pataje sou sistèm ekolojik Ayiti yo ak kwayans ki fòme yo.  Pou nou ka rekonèt tout vwa sa yo, ak plizyè mwayen kominikasyon, nou ta vle resevwa travay and teks sou diferan fòma, e nou ankouraje kolaborasyon nan redaksyon. Pou nou ka gen plis patisipasyon, nou mande tout otè yo pou yo pa depase 8000 mo.

Anplis de sa, kòm yon pati nan pwojè sa a, n ap chache pou nou bati an kolaborasyon yon baz done nan plizyè lang ak diferan pwosesis fonksyònman nan tout sous entènasyonal ki gen rapò ak pwoblèm anviwònman an Ayiti ak zòn nan vwazinaj la. Anplis atik fòmèl yo, nou envite tou kontribisyon sitasyon sou resous ki enpòtan pa tout kalite chèchè ki soti diferan kote e ki gen eksperyans divès. Nou patikilyèman akeyi travay ki akonpli pa kòlèg ki baze ann Ayiti ak nan Karayib la.

Soumèt kontribisyon pa ou nan imèl relfman@ucsb.edu anvan 15 novanm 2020

Tanpri, suiv gid pou soumisyon yo ki nan adrès sa a,

https://www.haitianstudies.org/journal-of-haitian-studies/

Tout travay ki soumèt yo ap sibi yon sistèm lekti ak evalyasyon anvan yo pibliye.

 


Français

Édition spéciale du Journal of Haitian Studies :
Changements climatiques, vénérables écologies et militantisme environnemental en Haïti
Editeur : Rebecca Dirksen, Université Indiana
Date limite : 15 novembre 2020

Nous confrontons mondialement le spectre du changement climatique que ce soit en termes écologique, politique, économique ou spirituel, cependant peu de territoires doivent surmonter autant de séquelles que la République d’Haïti qui actuellement confronte une longue crise politique et économique et qui, selon l’Indice mondial des risques climatiques, se range constamment parmi les pays les plus vulnérables de la planète face aux extrêmes conditions météorologiques attribués aux changements climatiques (par exemple, Eckstein, Künzel, et Schäfer 2017). De plus, les écosystèmes d’Haïti sont menacés depuis plusieurs siècles remontant aux premières occupations coloniales d’où le déboisement, l’érosion des sols, la perte de la biodiversité, la dégradation des bassins hydrographiques, du littoral et des eaux territoriales pour ne citer que ces situations alarmantes qui à leur tour affectent la durabilité de l’agriculture, la santé publique, la gouvernance et la souveraineté et d’autres enjeux importants aux vies humaines et autres.

Toutes ces conditions nous demandent d’être mieux imbus de nos rôles dans la construction de l’Anthropocène défini comme une époque dominée par les actions de l’homme et leurs impacts sur la Terre (Crutzen 2006, Gomes-Bares 2017, Yusoff 2018) et nous obligent à réfléchir consciencieusement et originalement sur l’ensemble des systèmes qui ont conduit Haïti à ce point, sans oublier la violence qui mijote depuis longtemps et qui privilège certains et affaiblit d’autres (Nixon 2011, Paravisini-Gebert 2016). Ces situations requièrent que nous nous engagions dans des actions de justice environnementale en attirant non seulement des académiciens, mais encore les membres des communautés et les activistes au-delà des institutions (Carter et al. 2010). Elles exigent que nous questionnions le dualisme frappant de la nature humaine qui excuse notre appétit vorace de consommation par nos convictions judéo-chrétienne qui voudrait que ce soit par « la volonté de Dieu que l’homme exploite la nature pour ses besoins » (White 1967: 1205) et que nous considérons les enchevêtrements, réciprocités et relations symbiotiques dans ce monde plurispécifiques (Haraway 2016). Elles tournent notre attention vers la philosophie de vie indigène qui encourage la connaissance écologique traditionnelle (Berkes 1993), qui comprend le vodou en tant qu’écologie sacrée qui enseigne la métaphysique et la sensibilisation environnementale (Dirksen 2018).

Tenant compte de l’ampleur des savantes communications présentées à la conférence de 2016 de l’Association des Etudes haïtiennes sur les écosystèmes d’Haïti et des publications antérieures (e.g., Bellande 2015, Emmanuel 2012, Neptune-Rouzier 1997, et Séverin 2008) qui sont toutes en harmonie avec les croissants mouvements internationaux sur les changements climatiques, le Journal of Haitian Studies annonce son engagement à approfondir comme l’indique le titre les « Changements climatiques, vénérables écologies et militantisme environnemental en Haïti ». Par cette édition spéciale, nous offrons une plateforme de publication d’études critiques et engagées qui tiennent compte des conditions anthropogènes à travers une différente perspective et qui propose des révisions sur les discussions et les mécanismes capables d’affronter les défis environnementaux. Nous recherchons des documents et récits traitant de questions écologiques vues sous plusieurs angles dont les sciences, les humanités, les arts, les domaines médicaux, spirituels et autres. Nous espérons découvrir des exemples de sensibilisation pratique et entretenir notre « art de lire entre les lignes » (Tsing 2015). Nous mettons l’accent sur des modes de pensées alternatifs comme la valeur des connaissances écologiques traditionnelles et les milieux vénérés (découlant du vodou ou des systèmes de croyances afro-atlantiques ou chrétiens, juifs, musulman, bahaïs, etc.) pour faire passer de judicieux messages sur les divisions socioéconomiques. Nous publions cet appel à propositions pour inviter les académiciens, activistes, artistes, prestataires de soins, professionnels du spirituel et aux membres de la communauté qui ont voix au chapitre des écosystèmes d’Haïti et des perceptions mondiales qui la façonnent. En incluant une diversité d’auteurs et de modes de communication, nous accueillons de nombreux formats et encourageons la rédaction collaborative, ainsi nous prions les auteurs de se restreindre à 8,000 mots ou moins de manière à permettre une plus grande participation.

De plus, dans le cadre de ce projet, nous cherchons à construire en collaboration une base de données multilingue et multimodale de sources ayant une portée internationale et traitant des questions environnementales en Haïti et dans les environs. Au-delà des articles formels, nous invitons donc chaleureusement les contributions de citations afin de compiler des ressources pertinentes par des chercheurs travaillant à partir de diverses perspectives et expériences. Nous encourageons en particulier l’inclusion du travail accompli par des collègues basés en Haïti et dans les Caraïbes.

Veuillez soumettre vos propositions à relfman@ucsb.edu
avant le 15 novembre 2020 et suivre les consignes de style comme recommandées par https://www.haitianstudies.org/journal-of-haitian-studies/

Nous profitons pour vous informer que toutes les propositions seront évaluées
par une revue de pairs


References/Références/Referans

Beauvoir-Dominique, Rachel. 1995. “Underground Realms of Being: Vodoun Magic.” In Sacred Arts of Haitian Vodou, 152–177. Ed. Donald Cosentino. Los Angeles: Regents of the University of California.

Bellande, Alex. 2015. Haïti déforestée, paysages remodelés. Montréal: Les Éditions du CIDIHCA.

Berkes, Fikret. 1993. “Traditional Ecological Knowledge in Perspective.” In Traditional Ecological Knowledge: Concepts and Cases, 1–6. Ed. Julian T. Inglis. Ottawa: International Program on Traditional Ecological Knowledge / International Development Research Centre.

Carter, Majora, Miranda Massie, David Palmer, Elizabeth Yeampierre, and Carmen Huertas-Noble. 2010 “Whose Survival? Environmental Justice as a Civil Rights Issue.” City University of New York Law Review 13 (2): 257–290.

Crutzen, Paul J. 2006. “The ‘Anthropocene.’” In Earth System Science in the Anthropocene, 13–18. Eds. Eckhart Ehlers and Thomas Krafft. Berlin: Springer.

Dirksen, Rebecca. 2018. “Haiti, Singing for the Land, Sea, and Sky: Cultivating Ecological Metaphysics and Environmental Awareness through Music.” MUSICultures 45(1–2): 112–135.

Eckstein, David, Vera Künzel, and Laura Schäfer. 2017. “Global Climate Risk Index 2018: Who Suffers Most from Extreme Weather Events? Weather-Related Loss Events in 2016 and 1997 to 2016.” Bonn: Germanwatch e.V. http://german-watch.org/en/cri (accessed March 7, 2018).

Emmanuel, Evens. 2012. “La restructuration du secteur de l’eau en Haïti: Quel rôle pour la formation universitaire et la recherche scientifique?” Liaison Énergie-Francophonie 92 (2): 46–51.

Emmanuel, Evens, Pascale Naquin, et Rémy Bayard, eds. 2016. Éco-systèmes d’Haïti : Focus sur les réalités et les espoirs de l’environnement. Pré-actes des sessions « Eau & ZAGROM ». Traductions en créole Haïtien, anglais, et espagnol. 28e Conférence Annuelle d’Association d’Études Haïtiennes, 10–12 novembre, Cap-Haïtien, Haïti. Pétion-Ville, Haïti : Les Éditions Pédagogiques Nouvelles, S.A.

Haraway, Donna J. 2016. Staying with the Trouble: Making Kin in the Chthulucene. Durham, NC: Duke University Press.

Gómes-Bares, Macarena. 2017. The Extractive Zone: Social Ecologies and Decolonial Perspectives. Durham: Duke University Press.

Nixon, Rob. 2011. Slow Violence and the Environmentalism of the Poor. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Paravisini-Gebert, Lizabeth. 2016. “Gade nan mizè-a m tonbe: Vodou, the 2010 Earthquake, and Haiti’s Environmental Catastrophe.” In The Caribbean: Aesthetics, World-Ecology, Politics, 63–77. Ed. Chris Campbell and Michael Niblett. Liverpool: Liverpool University Press.

Rouzier, Marilise Neptune. 1997. Plantes médicinales d’Haïti. Port-au-Prince: Éditions Regain.

Séverin, François. 2008. Ti Zwazo Kote W a Prale. Pétionville, Haïti: La Société Audubon d’Haïti.

Tarter, Andrew. 2015. “Trees in Vodou: An Arbori-cultural Exploration.” Journal for the Study of Religion, Nature, and Culture 9 (1): 87–112.

Tsing, Anna Lowenhaupt. 2016. The Mushroom at the End of the World: On the Possibility of Life in Capitalist Ruins. Princeton, NJ: Princeton University Press.

White, Lynn, Jr. 1967. “The Historical Roots of Our Ecological Crisis.” Science, New Series 155 (3767): 1203–1207.

Yusoff, Kathryn. 2018. A Billion Black Anthropocenes or None. Minneapolis: University of Minnesota Press.