Haitian Studies Association

Announcements & Statements

Haitian Studies Association (HSA) Statement of Solidarity with the People of Haiti

EnglishKreyòlFrançais

Haitian Studies Association (HSA) Statement of Solidarity with the People of Haiti

November 6, 2019

The Haitian Studies Association is an interdisciplinary scholarly organization created in 1987. Our mission is to promote the production, exchange, and dissemination of ideas and knowledge about Haiti and its Diaspora in a global context in order to inform pedagogy, practice, and policy.

International media often portray Haiti as being in continuous crisis since the successful revolution against slavery for independence and the birth of the Republic of Haiti in 1804. This representation of Haiti’s national history concurrently silences real concerns in the country and paints an incomplete picture of the current situation and its transnational roots and global connections. Throughout the world, people are protesting against neoliberal austerity, state corruption, the shift to authoritarianism, and unbridled repression. In exceptionalizing Haiti, Western critics fail to consider how Haitians fight valiantly for their freedom and sovereignty.

Mass outcries began in July 2018 after the International Monetary Fund directed the Haitian government to increase gas prices. Food prices rise as gas prices rise, since Haiti imports more than 50% of its food. These initial protests led some to question, “Where are the PetroCaribe funds?” Noting a number of incomplete infrastructure and sanitation projects throughout the country, activists demanded an inquiry into the dilapidation of more than $2 billion of PetroCaribe money earmarked for development. Haiti’s Supreme Court of Accounts and Administrative Litigation (CSCCA) found evidence of official corruption in which President Jovenel Moïse is implicated.

Since July 2018, protests have been met with repression. To date, the National Haitian Police (PHN) has killed over 30 protestors. The signatories of the two CSCCA reports have been threatened and many have gone into exile. Gangs for hire terrorize the population at large, especially neighborhoods known for dissent.

The massacre and dismemberment of approximately 60 people, including six children, in La Saline, in November 2018 still looms in the collective memory of protestors. Moreover, at least three journalists who critique state violence have been targets of extra-judicial killings. The Haitian state has been complicit in its inaction. People are dying: schools and healthcare facilities are closed.

Following the 31st Annual Conference in Gainesville from October 17 to October 19, 2019, while noting the absence of many HSA members living and working in Haiti, professors and students alike, wherein there was a strong show of support by more than a majority of attendees to take a position on the current situation in Haiti, the Haitian Studies Association issues this statement of solidarity with Haitians of all social categories, who demand change, government accountability, justice, security and a more dignified life. 

HSA members are citizens and residents of many countries including Haiti, the United States, and Canada. We belong to and identify with diverse racial and ethnic communities with distinct political ideologies and religious beliefs.

As a collective of scholars of and on Haiti, it is our ethical imperative to add our voice in solidarity to demand:

 • Government accountability, beginning with an investigation and trial of the officials who embezzled the PetroCaribe funds;
 • The current Haitian President Jovenel Moïse to respect the rule of law;
 • The protection of the freedom of speech and assembly without fear of reprisal;
 • The protection of all Haitians from all forms of violence;
 • The protection and support for researchers in official investigations;
 • The non-intervention of foreign governments and agencies in the internal affairs of Haiti.

Ak tèt ansanm (In solidarity)!

The Haitian Studies Association


Lèt Solidarite Asosyasyon Etid Ayisyen (Haitian Studies Association) (HSA) avèk Pèp Ayisyen

6 Novanm 2019

Asosyasyon Etid Ayisyen an (HSA nan sig angle a) se yon òganizasyon akademik entèdisiplinè kreye nan 1987. Misyon nou se pou boukante ak pwopaje lide ak konesans sou Ayiti ak dyaspora li nan yon kontèks mondyal, yon fason pou tabli yon bonjan pedagoji, pratik ak politik.

Medya entènasyonal yo souvan montre Ayiti tankou yon peyi ki toujou an kriz soti depi revolisyon kont esklavaj pou lendepandans ak fondasyon Repiblik Ayiti an 1804 rive jodi a. Fòm reprezantasyon sa yo sou istwa nasyonal peyi a fè de bagay an menm tan. Yo fè silans sou vre pwoblèm k ap toufounen peyi a, pandan yo prezante yon imaj voye monte sou sitiyasyon aktyèl peyi a. Konsa yo pa fè limyè sou rasin transnasyonal ak koneksyon mondyal kriz la. Toupatou sou latè, pèp yo ap manifeste kont pwojè lanmò neyoliberal la, koripsyon nan Leta, tandans otoritaris, ak represyon brital. Kritik oksidantal yo prezante Ayiti kòm yon eksepsyon, konsa yo pa konsidere kijan Ayisyèn ak Ayisyen te pran kouraj yo ak de men pou goumen pou libète ak souverènte yo. 

Pwotestasyon an mas te kòmanse depi mwa jiyè 2018 lè Fon Monetè Entènasyonal (FMI) te mete presyon sou gouvènman ayisyen a an pou ogmante pri gaz nan peyi a. Pri manje monte lè pri gaz monte, kòm Ayiti enpòte plis pase 50% nan lamanjay li. Premye manifestasyon sa yo te pouse kèk militan mande «Kot kòb PetwoKaribe a? » Lè yo te remake plizyè pwojè enfrastrikti ak asenisman pa janm fini toupatou nan peyi a, militan yo te ekzije yon ankèt sou gaspiyaj plis pase 2 milya dola nan fon PetwoKaribe pou devlopman. Kou Siperyè Dèkont ak Kontansye Administratif (CSCCA) peyi a te prezante prèv koripsyon nan Leta, kote non Prezidan Jovenel Moïse te site.

Depi jiyè 2018, manifestasyon yo deklanche yon represyon. Polis Nasyonal Ayiti (PNH) touye plis pase 30 moun. Siyatè rapò CSCCA yo te resevwa menas sou lavi yo; plizyè pran ekzil. Gang a lokasyon ap teworize popilasyon a globalman, sitou nan katye kote ki toujou gen anpil rezistans.

Masak ak demanbreman anviwon moun, ki konte 6 timoun ladann l, nan Lasalin, nan Pòtoprens nan mwa novanm 2018, kontinye peze sou memwa manifestan yo. Pi plis, omwen twa jounalis ki kritike vyolans Leta te tounen sib asasinay ekstrajidisyè yo. Leta Ayisyen konplis kòm li pa fè swivi nesesè. Moun ap mouri: lekòl ak sant sante yo fèmen.

Apre 31yèm Konferans Anyèl nou nan Gainesville soti 17 rive nan 19 oktòb 2019, lè nou te konstate absans plizyè manm HSA ki viv e ki travay an Ayiti, pwofesè, pwofesèz ak etidyan, kote plis pase yon majorite manm HSA te manifeste sipò yo pou pran yon pozisyon sou sitiyasyon aktyèl nan peyi Ayiti, Haitian Studies Association emèt yon deklarasyon solidarite avèk Ayisyèn ak Ayisyen tout kalte kategori sosyal, k ap goumen pou chanjman, pou yon Leta transparan ak reskonsab, pou lajistis, sekirite, ak kondisyon pou yon lavi ki pi diy.

Manm HSA se sitwayen ak sitwayèn, ak rezidan anpil peyi, ki konte Ayiti, Etazini ak Kanada. Nou gen apatenans e nou idantifye tèt nou ak divès gwoup etnik ak rasyal e nou gen diferan ideyoloji politik ak kwayans relijye.

Kòm yon kolektif espesyalis sou Ayiti e ki soti Ayiti, nou gen yon gwo obligasyon moral pou nou kontre vwa nou an solidarite pou mande:

 • Yon Leta transparan ak reskonsab, ki ka kòmanse ak yon ankèt ak pwosè fonksyonè ki detounen fon PetwoKaribe a;
 • Apèl a Prezidan Jovenel Moïse pou li respekte règ lalwa;
 • Pwoteksyon libète ekspresyon ak asosyasyon san krent pou reprezay ak brimad;
 • Pwoteksyon tout Ayisyèn ak Ayisyen kont tout fòm vyolans;
 • Pwoteksyon ak sipò chèchè ak chèchèz k ap mennen ankèt ofisyèl;
 • Pou gouvènman ak ajans entènasyonal pa rantre nan zafè entèn Ayiti.

Ak tèt ansanm!

Asosyasyon Etid Ayisyen


Lettre de Solidarité de L’Association des Études Haïtiennes (Haitian Studies Association) (HSA) avec le Peuple Haïtien

6 novembre 2019

L’Association des Études Haïtiennes (sigle anglais HSA) est une organisation académique interdisciplinaire fondée en 1987. Notre mission est de promouvoir la production, l’échange, et la dissémination de savoir et d’idées sur Haïti ainsi que sur sa diaspora à l’échelle mondiale afin d’informer la pédagogie, les pratiques et les politiques.

Les médias internationaux décrivent souvent Haïti comme un pays en situation de crise continue depuis la révolution victorieuse contre l’esclavage pour l’indépendance et la naissance de la République d’Haïti en 1804. Cette représentation de l’histoire nationale d’Haïti occulte simultanément les préoccupations réelles du pays tout en dressant un tableau incomplet de la situation actuelle et de ses racines transnationales et ses connections mondiales. Dans le monde entier, les peuples manifestent contre l’austérité néolibérale, la corruption de l’état, le tournant vers un autoritarisme, et la répression débridée. En exceptionnalisant Haïti, les critiques occidentaux ne tiennent pas compte du fait que les Haïtiennes et les Haïtiens se sont battus vaillamment pour leur liberté et leur souveraineté.

Des émeutes populaires ont commencé en juillet 2018 suite à l’exigence du Fonds Monétaire International (FMI) qui demandait au gouvernement haïtien d’augmenter les prix de l’essence. Les prix des aliments augmentent avec les prix de l’essence, puisque Haïti importe plus de 50% de sa nourriture. Ces premières manifestations ont conduit certains et certaines à poser la question suivante: «Kot kòb PetwoKaribe a? » – Où sont passés les fonds de PetroCaribe? Ayant noté un nombre de projets d’infrastructure et d’assainissement non effectués à travers le pays, des militantes et militants ont exigé une enquête sur la dilapidation de plus de 2 milliards de dollars des fonds de PetroCaribe destinés au développement. La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSCCA) en Haïti a révélé des preuves de corruption officielle dans laquelle est impliquée le Président Jovenel Moïse.

Depuis juillet 2018, les manifestations ont déclenché une répression. Depuis, la Police Nationale Haïtienne (PNH) a tué plus de 30 personnes. Les signataires des deux rapports produits par la CSCCA ont été menacés et quelques uns se sont exilés. Les gangs à location terrorisent la population en général, surtout dans les quartiers réputés pour leur dissidence.

Le massacre et le démembrement de quelque 60 personnes, dont 6 enfants, à La Saline, à Port-au-Prince en novembre 2018, sont encore présents dans la mémoire des manifestantes et des manifestants. En outre, au moins trois journalistes qui critiquent la violence de l’État ont été la cible d’assassinats extrajudiciaires. L’État Haïtien est complice dans son inaction. Les êtres humains meurent; les écoles et les centres de santé sont fermés.

Après notre 31ème Conférence Annuelle à Gainesville du 17 au 19 octobre 2019, ayant constaté l’absence de nombreux membres de la HSA vivant et travaillant en Haïti, professeures, professeurs, étudiants et étudiantes, une majorité des participants et participantes ont manifesté leur soutien pour une prise de position sur la situation actuelle en Haïti. La Haitian Studies Association publie cette déclaration de solidarité avec les Haïtiennes et les Haïtiens de toutes catégories sociales, qui luttent pour le changement, la transparence et la responsabilité de l’État, la justice, la sécurité et des conditions de vie plus dignes.

La HSA compte parmi ses membres des citoyens et citoyennes, résidents et résidentes de nombreux pays, y compris Haïti, les États-Unis et le Canada. Nous appartenons et nous nous identifions à diverses communautés ethniques et raciales et possédons différentes idéologies politiques et croyances religieuses.

En tant que collectif de spécialistes d’origine Haïtienne et/ou travaillant sur Haïti, c’est pour nous un impératif moral d’élever notre voix en solidarité pour demander :

 • Transparence et responsabilité de l’État, en commençant par une enquête et un procès des fonctionnaires qui ont détourné les fonds de PetroCaribe;
 • Appel à l’actuel président Haïtien Jovenel Moïse lui demandant de respecter l’état de droit;
 • La protection de la liberté d’expression et d’association sans crainte de représailles;
 • La protection de tous les Haïtiens et Haïtiennes contre toute forme de violence;
 • La protection et le soutien des chercheurs et chercheures menant des enquêtes officielles;
 • La non-intervention des gouvernements étrangers et des agences étrangères dans les affaires intérieures d’Haïti.

Ak tèt ansanm ! [En solidarité]

L’Association des Études Haïtiennes