Haitian Studies Association

Announcements & Statements, PDFs

Proposed Bylaws

The Bylaws Committee conducted a survey soliciting member input regarding a series of items. This data helped the Committee revise our Bylaws. For example, here are a series of changes made:

  • Election for President
  • The Board engages a Treasurer
  • Members at large constitute the Nomination and Election Committee
  • Members at large have a place in all committees
  • The new Bylaws reflect our current practices with committees

For the moment, the only recommendation that did not result in a change is the term for the President. After several conversations with the current and past presidents, they recommended to continue with a one-year term because they judge the work was too much for one person.

Click here to see the proposed bylaws.


Komite Bylaws la (Règ Entèn) te mennen yon ankèt ki te solisite opinyon manm yo anvè yon seri koze. Done sa yo te ede Komite a revize Bylaws/Règ Entèn nou. Paregzanp, men yon seri chanjman ki te fèt:

  • Yon eleksyon pou Prezidan
  • Se Konsèy la ki angaje yon Trezwayè
  • Se manm òganizasyon an ki fè pati Komite Nominasyon ak Eleksyon
  • Manm yo gen plas nan chak komite H.S.A. a
  • Nouvo Bylaws la aktyalize pratik nou anvè komite yo

Pou moman sa a, sèl rekòmandasyon ki pa konkretize se manda Prezidan an. Apre yon seri konvèsasyon avèk Prezidan aktyèl ak ansyen yo, yo rekòmande kontinye avèk yon manda 1 an paske yo jije travay la twòp pou yon moun.

Klike la pou we bylaws/règ entèn pwopoze a (ann Angle).