Haitian Studies Association

Announcements & Statements, PDFs

HSA Survey Report

The H.S.A. is celebrating 30 years since our inception! This is a significant milestone. H.S.A. is in transition, moving the office to the University of California, Santa Barbara. This transition presented an opportunity to reach out to the membership to find out from members how best to serve your needs as we continue to meet challenges in the years to come.

 As part of this period of transition, past President Carolle Charles initiated a review of the organization’s bylaws and other practices. On the surface, discussing bylaws might not be the most interesting activity. However, bylaws are the roadmap of any organization’s governance. This transition period is an opportunity to take a critical look at ourselves and the future.

We asked members what they thought on some key issues. 149 of you responded. This report offers an analysis and discussion of the survey results. As an initiative of the bylaws committee, member input has settled ongoing debates about specific points of governance. The committee sent the revised bylaws to the board, which will be submitting the final version to the membership for a vote very soon.

Please click HERE for the full report.


Asosyasyon Etid Ayisyen (H.S.A. nan sig anglè) ap komemore 30 lane depi nou fonde! Sa se yon evènman enpòtan. H.S.A. an plen tranzisyon; li enstale nouvo biwo li nan Inivèsite Kalifòni, Santa Barbara. Se te yon opòtinite pou tcheke manm yo pou mande yo kisa ki pi bon fason pou nou sèvi nou pandan n ap kontinye leve defi nan lane k ap vini yo.

Yon pati nan tranzisyon sa a se lè ansyen Prezidant, Carolle Charles, te koumanse yon analiz dokiman estati ak règ entèn (“bylaws” ann angle) epi lòt pratik òganizasyon an. Nan premye kout je, pale sou bylaws/règ entèn pa parèt twò enteresan. Men, bylaws/règ entèn yo se chapant pou gouvènans nenpòt òganizasyon. Etap tranzisyon sa a se yon opòtinite pou fè yon bon jan refleksyon pou gade tèt nou nan glas epi gade pi devan nan lavni a.

Nou te mande manm yo kisa yo panse anvè yon seri kesyon. 149 nan nou te reponn. Rapò sa a ofri yon analiz ak diskisyon rezilta ankèt sa a. Gras a inisyativ sa a, repons manm yo te rezoud yon seri deba sou kèk pwen espesifik gouvènans nou. Kounye a Komite a ap travay sou yon seri revizyon pou voye bay Konsèy la, ki pral soumèt yon vèsyon final pou manm pou vote.

Tanpri klike la pou rapò antyè a.