Haitian Studies Association

Welcome to the Haitian Studies Association

The Haitian Studies Association supports scholarship on Haiti and provides a forum for the exchange and dissemination of ideas and knowledge in order to inform pedagogy, practice, and policy about Haiti in an international community.

Haitian Studies Association Logo

32nd Annual Conference

Nou La Pi Rèd! Embodying a New Praxis

October 10, 2020 (Online)

IMPORTANT CONFERENCE INFORMATION:

Within the last few days, depending on when you became a member, all current members should have received two emails from H.S.A. with their login information. This login information grants them access to our conference page with the current program and links to access the sessions.

Please check your junk or promotions folder. Another email with login information is to be sent one hour before the first session starts.

 

Conference Schedule

All current H.S.A. members can join and participate in this Working Session & Conference events. There is no conference registration this year. Membership is enough to have access to all sessions. You may become a member here.

Working Sessions: 

Monday, October 5 – 10 a.m. – noon & 2-4 p.m. Eastern Time – Haitian Art: Koneksyon, Rezistans, Istwa

Wednesday, October 7 – 2-4 p.m. Eastern Time – Working across Disciplines toward Environmental Policy for Haiti

Thursday, October 8 – 10 a.m.-noon Eastern Time –  The Rights to Live Creatively: Artistic Expression, Visibility, Solidarity

Conference:

Saturday, October 10 – 11 a.m. – 8:00 p.m. – Conference (Program Draft)

12:10 – 1:50 p.m. – Keynote Panel

 5:10 – 6:50 p.m. – Town Hall

How to attend the Conference

Read more…


CALL FOR SUBMISSIONS

Journal of Haitian Studies Special Issue on the Environment

Special Issue Editor: Rebecca Dirksen, Indiana University

Extended Deadline: November 15, 2020

Globally we are confronted by a precariously changing climate—in ecological, political, economic, and spiritual terms. Few places face more immediate and profound consequences than Haiti: amid presently unfolding political and economic turmoil, the Global Climate Risk Index has repeatedly ranked the country as among the most vulnerable nations in the world to the effects of extreme weather events related to climate change (e.g., Eckstein, Künzel, and Schäfer 2017). Moreover, Haiti’s ecosystems have endured numerous pressures and threats extending back centuries to the earliest moments of colonial conquest, resulting in species decline, soil erosion, deforestation, compromised water sources, and the degradation of shorelines and coastal waters, among other situations of loss and disruption. Such challenges in turn affect the viability of agriculture, public health, governance and sovereignty, and other matters at the core of human (and non-human) life.

Read more…


Nou La Pi Rèd! Annou Bay fòm nouvo pratik-teyori jarèt

10 oktòb, 2020

 

Orè konferans

Lendi 5 oktòb, 10 & 2 apremidi lè Ayiti –  Haitian Art: Koneksyon, Rezistans, Istwa

Mekredi 7 oktòb, 2 apremidi lè Ayiti – Working across Disciplines toward Environmental Policy for Haiti

Jedi 8 oktòb, 10zè maten rive midi lè Ayiti –  The Rights to Live Creatively: Artistic Expression, Visibility, Solidarity

Samdi 10 oktòb, 11 matem – Kòlòk

 


Nimewo espesyal Jounal Etid Ayisyen
Chanjman Klima, Ekoloji Sakre, ak Lit pou Pwoteksyon Anviwònman ann Ayiti
Editè nimewo espesyal la: Rebecca Dirksen, Inivèsite Indiana
Dènye dat limit: 15 novanm 2020

Globalman, n ap fè fas ak yon klima chanjman ki frajilize nou, nan ekoloji, politik, ekonomi, ak relijyon. Ayiti se yon nan peyi ki ap sibi konsekans ki pi imedya ak pi pwofon. Nan debandad ekonomik ak politik k ap devlope kounye a, Endex Global Ris Climatik la mete Ayiti pami peyi ki ka pi frajil lè pral gen move tan ekstrèm ki frape akòz chanjman klimatik yo . Sa ki pi rèd la, depi 500 ane, depi premye okipasyon kolonyal yo enpoze yo sou zile a, sistèm ekolojik yo ap soufri atak an menas ki fè yon seri espès ap disparaèt, dlo ap pote tè yo ale, rak bwa ap disparèt, sous dlo ap detwi, rivaj ap dekonstonbre, elatriye… Defi sa yo ap vin gen konsekans negatif sou agrikilti, sante piblik, gouvènman, souverènte, ak lòt domèn ki nan nan lavi moun ak lavi lòt kreyati.

Li pi plis…


See older