Haitian Studies Association

Welcome to the Haitian Studies Association

The Haitian Studies Association supports scholarship on Haiti and provides a forum for the exchange and dissemination of ideas and knowledge in order to inform pedagogy, practice, and policy about Haiti in an international community.

Haitian Studies Association Logo

Mesaj Prezidan An

1 janvye 2021

One respe pou tout moun!

Bon fèt endepandans! Peyi a gen 217 lane depi li reprezante yon gwo limyè pou libète kont sistèm esklavaj. 217 lane tou lap peye konsekans revolisyon an.

Map ekri mesaj sa a ann Ayiti… Jodi a mwen tap pataje soup pa m, epi mwen te bwe pa zanmi m yo tou. Kounye a m ta renmen fè yon ti refleksyon sou lane denye a, remèsye w pou kontribisyon w epi enfòme w sou koze Asosyasyon Etid Ayisyen (H.S.A. nan sig angle a) pou lane 2021 an.

Jan nou swiv nouvèl yo, sitiyasyon an grav. Anpil. Peyi a lòk ankò, men se pa pèp la ki deside pote kole ak mouvman yo. Menmsi moun riske lavi yo pran lari nan yon vag kidnapin, pa gen machin… depi kèk jou pa gen gaz. Menm yon pwovens tankou Grandans pa epanye. Lavni a rete ensèten. Pa gen palman. Prezidan gouvène pa dekrè… youn nan denye dekrè konsidere manifestasyon yo kòm zak teworis, epitou 944 manifestan te pèdi lavi yo nan 9 premye mwa 2020 la. Nan yon mwa, 7 fevriye, manda prezidan an ta sipoze fini. Men pèsòn pa ka di kisa ki pral fèt, kouman denye etap sa a pral dewoule.

Li pi plis…


Message from the President

January 1st, 2021

One respe pou tout moun!

Bon fèt endepandans! Happy new year! Haiti has 217 years of being a beacon of freedom against slavery. For 217 years Haiti has been paying the consequences for this revolutionary act.

I am writing this message from Haiti… Today I shared my soup joumou and also had some of my friends’. Now I want to reflect on the past year, both to thank you for your contributions and to update you on H.S.A. matters for the upcoming year.

As you are hearing in the news, the situation here is serious. Very. The country is in lockdown again, but it’s not because the people support the movements. Even if people risk their lives during a wave of kidnapping to go out in the streets, there are few cars available as there was a gas shortage for several days. Even the far-away Grandans isn’t spared. The future remains uncertain. There’s no parliament. The president is ruling by decree… One of the last executive orders turned protesting into a “terrorist” act, and 944 demonstraters were killed in the first nine months of 2020. In a month, on February 7, the president’s term is supposed to expire. But no one knows what will happen, how this next chapter will turn out.

Read More…


See older