Haitian Studies Association

Welcome to the Haitian Studies Association

The Haitian Studies Association supports scholarship on Haiti and provides a forum for the exchange and dissemination of ideas and knowledge in order to inform pedagogy, practice, and policy about Haiti in an international community.

Haitian Studies Association Logo

CALL FOR SUBMISSIONS

Journal of Haitian Studies Special Issue on the Environment

Special Issue Editor: Rebecca Dirksen, Indiana University

Extended Deadline: November 15, 2020

Globally we are confronted by a precariously changing climate—in ecological, political, economic, and spiritual terms. Few places face more immediate and profound consequences than Haiti: amid presently unfolding political and economic turmoil, the Global Climate Risk Index has repeatedly ranked the country as among the most vulnerable nations in the world to the effects of extreme weather events related to climate change (e.g., Eckstein, Künzel, and Schäfer 2017). Moreover, Haiti’s ecosystems have endured numerous pressures and threats extending back centuries to the earliest moments of colonial conquest, resulting in species decline, soil erosion, deforestation, compromised water sources, and the degradation of shorelines and coastal waters, among other situations of loss and disruption. Such challenges in turn affect the viability of agriculture, public health, governance and sovereignty, and other matters at the core of human (and non-human) life.

Read more…


Nimewo espesyal Jounal Etid Ayisyen

Chanjman Klima, Ekoloji Sakre, ak Lit pou Pwoteksyon Anviwònman ann Ayiti

Editè nimewo espesyal la: Rebecca Dirksen, Inivèsite Indiana

Dènye dat limit: 15 novanm 2020

Globalman, n ap fè fas ak yon klima chanjman ki frajilize nou, nan ekoloji, politik, ekonomi, ak relijyon. Ayiti se yon nan peyi ki ap sibi konsekans ki pi imedya ak pi pwofon. Nan debandad ekonomik ak politik k ap devlope kounye a, Endex Global Ris Climatik la mete Ayiti pami peyi ki ka pi frajil lè pral gen move tan ekstrèm ki frape akòz chanjman klimatik yo . Sa ki pi rèd la, depi 500 ane, depi premye okipasyon kolonyal yo enpoze yo sou zile a, sistèm ekolojik yo ap soufri atak an menas ki fè yon seri espès ap disparaèt, dlo ap pote tè yo ale, rak bwa ap disparèt, sous dlo ap detwi, rivaj ap dekonstonbre, elatriye… Defi sa yo ap vin gen konsekans negatif sou agrikilti, sante piblik, gouvènman, souverènte, ak lòt domèn ki nan nan lavi moun ak lavi lòt kreyati.

Li pi plis…


See older