Haitian Studies Association

Welcome to the Haitian Studies Association

The Haitian Studies Association supports scholarship on Haiti and provides a forum for the exchange and dissemination of ideas and knowledge in order to inform pedagogy, practice, and policy about Haiti in an international community.

Haitian Studies Association Logo

32nd Annual Conference

Nou La Pi Rèd! Embodying a New Praxis

October 10, 2020 (Online)

Dear colleague,

We hope that you and yours are in good health and with an active support network. These indeed are difficult times, in Haiti and in the U.S. We are excited to let members know that the conference planning is completed. We have 35 excellent panels that span the disciplines, including artists and practitioners, in all three of H.S.A.’s official languages. The conference program will be available shortly. Stay tuned!

 

Conference Schedule 

As previously noted, we are going online this year, on Zoom. Based on member input we are only having the conference on one day – Saturday, October 10. We are also excited that Working Sessions will be launched the week leading up:

Monday, October 5 – 10-noon & 2-4 p.m. Eastern Time – Haitian Art: Koneksyon, Rezistans, Istwa

Wednesday, October 7 – 2-4 p.m. Eastern Time – Working across Disciplines toward Environmental Policy for Haiti

Thursday, October 8 – 10 a.m – noon Eastern Time –  “The Rights to Live Creatively”– Queer Thriving, Artistic Expression, and the Politics of Visibility in Haiti

Read more…


CALL FOR SUBMISSIONS

Journal of Haitian Studies Special Issue on the Environment

Special Issue Editor: Rebecca Dirksen, Indiana University

Extended Deadline: November 15, 2020

Globally we are confronted by a precariously changing climate—in ecological, political, economic, and spiritual terms. Few places face more immediate and profound consequences than Haiti: amid presently unfolding political and economic turmoil, the Global Climate Risk Index has repeatedly ranked the country as among the most vulnerable nations in the world to the effects of extreme weather events related to climate change (e.g., Eckstein, Künzel, and Schäfer 2017). Moreover, Haiti’s ecosystems have endured numerous pressures and threats extending back centuries to the earliest moments of colonial conquest, resulting in species decline, soil erosion, deforestation, compromised water sources, and the degradation of shorelines and coastal waters, among other situations of loss and disruption. Such challenges in turn affect the viability of agriculture, public health, governance and sovereignty, and other matters at the core of human (and non-human) life.

Read more…


Nou La Pi Rèd! Annou Bay fòm nouvo pratik-teyori jarèt

10 oktòb, 2020

Nou swete w menm ak moun pa w yo an bonjan sante epi tou ke nou genyen yon rezo sipò aktif. Vreman vre kounye a se yon moman difisil an Ayiti epi nan Etazini.

Nou kontan anpil pataje avèk manm nou yo planifikasyon kòlòk la konplete. Nou gen 35 panèl ekselan ki nan tout disiplin, ki gen atis ak pwofesyonèl, nan touletwa lang ofisyèl Asosyasyon Etid Ayisyen nan. Pwogram kòlòk la pral disponib nan kèk jou. 

 

Orè konferans

Jan nou te note, nou pral reyini online ane sa a, sou Zoom. Apre dizon manm nou – ou menm – nou pral fè tout kòlòk nan yon sèl jou – samdi, 10 oktòb 2020. Nou kontan anpil Atelye Travay pral lanse nan semenn anvan:

        Lendi 5 oktòb, 10 & 2 apremidi lè Ayiti

        Mekredi 7 oktòb, 2 apremidi lè Ayiti

        Jedi 8 oktòb, 10zè maten rive midi lè Ayiti

Li pi plis…


Nimewo espesyal Jounal Etid Ayisyen
Chanjman Klima, Ekoloji Sakre, ak Lit pou Pwoteksyon Anviwònman ann Ayiti
Editè nimewo espesyal la: Rebecca Dirksen, Inivèsite Indiana
Dènye dat limit: 15 novanm 2020

Globalman, n ap fè fas ak yon klima chanjman ki frajilize nou, nan ekoloji, politik, ekonomi, ak relijyon. Ayiti se yon nan peyi ki ap sibi konsekans ki pi imedya ak pi pwofon. Nan debandad ekonomik ak politik k ap devlope kounye a, Endex Global Ris Climatik la mete Ayiti pami peyi ki ka pi frajil lè pral gen move tan ekstrèm ki frape akòz chanjman klimatik yo . Sa ki pi rèd la, depi 500 ane, depi premye okipasyon kolonyal yo enpoze yo sou zile a, sistèm ekolojik yo ap soufri atak an menas ki fè yon seri espès ap disparaèt, dlo ap pote tè yo ale, rak bwa ap disparèt, sous dlo ap detwi, rivaj ap dekonstonbre, elatriye… Defi sa yo ap vin gen konsekans negatif sou agrikilti, sante piblik, gouvènman, souverènte, ak lòt domèn ki nan nan lavi moun ak lavi lòt kreyati.

Li pi plis…


See older