Haitian Studies Association

Welcome to the Haitian Studies Association

The Haitian Studies Association supports scholarship on Haiti and provides a forum for the exchange and dissemination of ideas and knowledge in order to inform pedagogy, practice, and policy about Haiti in an international community.

Haitian Studies Association Logo

32nd Annual Conference Call for Papers

Nou La Pi Rèd! Embodying a New Praxis

October 8-10, 2020
American University
Washington, DC

We continue to wish everyone good health and that you are secure, in all its senses.
We received many propositions for our conference, which promises to be an interesting, enriching, and inspiring conference. But we are aware that COVID-19 is still a present danger, and all of our lives are affected. Therefore, we decided to extend the deadline to submit proposals for another two weeks. The new deadline will be Friday, May 1.

In Haiti and throughout the world, people are protesting against neoliberal austerity, state corruption, the shift to authoritarianism, and unbridled repression. Moments such as these oblige scholars and professionals to do more than talk or write. We are compelled to come together to think critically and productively about how theory and practice intertwine and how to incite meaningful change.

The 32nd annual conference of the Haitian Studies Association in Washington, D.C. is a call to focus on our praxis as Haitianists, and to examine the ways we work within and against transnational discourses, economic structures, practices of racialization, and policies. Thinking through our professional, disciplinary and interdisciplinary lenses, we ask: What does truly transformational scholarship look like? How do we foreground perspectives that have historically been excluded and paint a more complete picture of Haiti’s past and the possibilities for her future?

Read more…


Nou La Pi Rèd! Annou Bay fòm nouvo pratik-teyori jarèt

8-10 oktòb, 2020

American University

Wachintonn

Kòm nou toujou di, nou swete chak moun rejwenn li an bonjan sante epi an sekirite, nan tout sans.
Nou te resevwa anpil pwopozisyon pou kòlòk nou, ki ta reprezante yon kòlòk ase enteresan, rich, epi ankourajan. Men nou okouran coronavirus la toujou rete yon malè pandye, epi lavi nou chak afekte. Kidonk nou deside pwolonje dat limit pou soumèt pwopozisyon yo pou yon lòt 2 semenn. Nouvo echeyans la pral vandredi 1 me.

Ann Ayiti epi toupatou sou latè, tout pèp ap manifeste kont pwojè lanmò neyoliberal la, koripsyon nan Leta, tandans otoritaris, ak represyon brital. Se moman sa yo ki oblije chèchè ak pwofesyonèl fè plis bagay ke sèlman pase pale oubyen ekri met la. Nou santi obligasyon pou n rasanble pou panse nan yon fason kritik epi kreyatif sou kijan teyori ak pratik makonnen epi kijan pou enspire yon chanjman reyèl.

32yèm kòlòk anyèl Asosyasyon Etid Ayisyen (H.S.A. nan sig angle a) nan Wachintonn nan se yon apèl pou plis konsantrasyon sou “praksis” nan langaj Maksis/Gramsci la (teyori/aksyon) antanke moun kap etidye Ayiti, epi pou egzamine fason nou travay anndan epi kont diskou trans-nasyonal yo, estrikti ekonomik yo, pratik sou zafè rasyal, epi politik piblik yo. Nan sèvi ak pèspektiv pwofesyonèl, disiplinè ak entè-disiplinè yo, nou mande: Kisa yon rechèch ki ap transfòme kondisyon yo tout bon vre ye? Kijan pou nou bay priyorite pou pèspektif ki istorikman majinalize, pou n trase yon imaj pi konplè de listwa Ayiti epi posibilite pou lavni li?

Li pi plis…

 


See older