Haitian Studies Association

Welcome to the Haitian Studies Association

The Haitian Studies Association supports scholarship on Haiti and provides a forum for the exchange and dissemination of ideas and knowledge in order to inform pedagogy, practice, and policy about Haiti in an international community.

Haitian Studies Association Logo

32nd Annual Conference Call for Papers

Nou La Pi Rèd! Embodying a New Praxis

October 8-10, 2020
American University
Washington, DC

Dear friend,

We hope you are able to manage despite specific and pervasive violence, which in many ways is a second pandemic. We send you good energy and strength as a member of the H.S.A. community and family. We are reminded particularly now about the importance of our work. We strive to make H.S.A. a safe, inclusive interdisciplinary, multilingual, space for transformation.

Thank you to everyone who participated in our survey. In all, 166 people shared their thoughts. It was very valuable information as the board weighed in on a difficult decision. We heard your preferences, questions, concerns, and constraints. Most members have travel and funding restrictions and face increasing uncertainty. Many of you or members of your household are in vulnerable groups. A strong majority of members preferred meeting in some form this year, as the theme becomes chillingly more relevant.

Given the uncertainties and disruptions due to COVID-19, and given that our host institution is limiting face-to-face contact for public health concerns, we are not meeting in person this year. We are hoping to have the same theme and location for an in-person conference next year in Washington, D.C. In the meantime, we are taking this opportunity to have a dynamic and transformational online experience this year.

Read more…


Nou La Pi Rèd! Annou Bay fòm nouvo pratik-teyori jarèt

8-10 oktòb, 2020

American University

Wachintonn

Chè zanmi,

Nou espere ke ou ap jere sa malgre vyolans espesifik ak omniprezan ki nan plizyè fason se yon dezyèm pandemi. Nou voye ba ou bonjan enèji ak fòs kòm yon manm kominote ak fanmi nan H.S.A. Nou raple nou patikilyèman kounye a de enpòtans nan travay nou an. Tout efò nou konsantre sou fè H.S.A. yon espas san danje, entèdisiplinè enklizif, kote plizyè lang pale, pou transfòmasyon.

Mèsi pou tout moun ki te patisipe nan sondaj nou an. An tou, 166 moun pataje lide yo. Se te enfòmasyon trè enpòtan lè komite konsèy H.S.A.  a tap pran on desizyon difisil. Nou tande preferans, kesyon, enkyetid, ak kontrent nou yo. Pifò manm yo gen restriksyon vwayaj ak  finansman epi ap fè fas ensètitid ki ap ogmante chak jou. Anpil nan yo oswa moun lakay yo fè pati de gwoup vilnerab. Yon gran majorite manm yo prefere reyini yon fason oswa on lòt ane sa a, kòm tèm nan vin pi enpòtan ak dimansyon terifyan aktyèl la.

Akòz de ensètitid ak enteripsyon peryòd COVID-19 la, ak akòz enstitisyon ki tap akeyi nou an limite kontak fas-a-fas pou l rezoud plizyè enkyetid sante piblik, nou pa pral rankontre fas-a-fas ane sa a. Nou deside kenbe tèm nan ak nou espere lokal la tou pou yon konferans fas-a-fas an 2021, nan Wachintonn. Sepandan, n ap pwofite de okazyon sa a pou nou pataje on eksperyans dinamik k ap transfòme nou sou entènèt ane sa a.

Li pi plis…

 


See older